Raport finansowy

Jednostki zależne

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty.
Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej, w tym niezrealizowane zyski wynikające z transakcji w ramach Grupy Kapitałowej, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości.
Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę Kapitałową, a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce, wtedy gdy:

  • posiada władzę nad danym podmiotem,
  • podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego zaangażowania w danej jednostce,
  • ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.

Jednostka dominująca weryfikuje fakt sprawowania kontroli nad innymi jednostkami, jeżeli wystąpiła sytuacja wskazująca na zmianę jednego lub kilku z wyżej wymienionych warunków sprawowania kontroli.
W sytuacji, gdy spółka posiada mniej niż większość praw głosów w danej jednostce, ale posiadane prawa głosu są wystarczające do jednostronnego kierowania istotnymi działaniami tej jednostki, oznacza to, że sprawuje nad nią władzę. W momencie oceny czy prawa głosu w danej jednostce są wystarczające dla zapewnienia władzy, spółka analizuje wszystkie istotne okoliczności, w tym:

  • wielkość posiadanego pakietu praw głosu w porównaniu do rozmiaru udziałów i stopnia rozproszenia praw głosu posiadanych przez innych udziałowców,
  • potencjalne prawa głosu posiadane przez spółkę, innych udziałowców lub inne strony,
  • prawa wynikające z innych ustaleń umownych,
  • a także dodatkowe okoliczności, które mogą dowodzić, że spółka posiada lub nie posiada możliwości kierowania istotnymi działaniami w momentach podejmowania decyzji, w tym schematy głosowania zaobserwowane na poprzednich zgromadzeniach udziałowców.

Zmiany w udziale własnościowym jednostki dominującej, które nie skutkują utratą kontroli nad jednostką zależną są ujmowane jako transakcje kapitałowe. W takich przypadkach w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostce zależnej Grupa Kapitałowa dokonuje korekty wartości bilansowej udziałów kontrolujących oraz udziałów niekontrolujących. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnoszone są na kapitał własny i przypisywane do właścicieli jednostki dominującej.

Jednostki stowarzyszone

Jednostki stowarzyszone to jednostki, na które jednostka dominująca wywiera znaczący wpływ uczestnicząc w ustalaniu polityki finansowej i operacyjnej, ale nie sprawuje nad nimi kontroli. 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniki finansowe, aktywa i zobowiązania jednostek stowarzyszonych ujmuje się metodą praw własności.
Zgodnie z metodą praw własności inwestycje w jednostkę stowarzyszoną wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej po koszcie historycznym, ze stosowną korektą o zaistniałe po dacie przejęcia zmiany udziału Grupy Kapitałowej w aktywach netto jednostki stowarzyszonej, minus wszelkie utraty wartości poszczególnych inwestycji. Udział Grupy Kapitałowej w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Niezrealizowane zyski oraz straty na transakcjach pomiędzy Grupą Kapitałową a jednostkami stowarzyszonymi eliminuje się proporcjonalnie do udziału Grupy Kapitałowej w jednostce stowarzyszonej. Eliminacji podlega również wartość należnej Grupie Kapitałowej dywidendy od jednostek stowarzyszonych.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony