Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Klasyfikacja instrumentów finansowych wykazywanych w pasywach

Klasyfikacja instrumentów finansowych wykazywanych w pasywach

Klasyfikacja instrumentów finansowych
Rodzaj instrumentu finansowegosposób wycenyStan na dzień
31 grudnia 2017
Stan na dzień
31 grudnia 2016
kwota odniesiona
w 2017 roku
na kapitał
z aktualizacji wyceny
kwota odniesiona
w 2017 roku
na wynik
finansowy
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe zamortyzowany koszt 5 898 10 221  - (209)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe zamortyzowany koszt 162 720 132 497  - (1 538)
Kredyty zamortyzowany koszt  - 35 021  - (205)
Pozostałe zobowiązania finansowe   168 618 177 739  - (1 952)

Plik z danymi w formacie xlsx 
Klasyfikacja instrumentów finansowych plik .xlsx11,6 kB

Wartość wyżej wymienionych instrumentów finansowych wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jest tożsama z ich wartością godziwą.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony