Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych
Rodzaj instrumentu finansowegosposób wycenyStan na dzień 31 grudnia 2017Stan na dzień 31 grudnia 2016kwota odniesiona w 2017 roku na kapitał z aktualizacji wycenykwota odniesiona w 2017 roku na wynik finansowy
Pożyczki udzielone i należności własne   348 236 302 214 - (1 776)
Pozostałe aktywa finansowe należności z tytułu kaucji gwarancyjnych zamortyzowany koszt 4 459 4 308 - 57
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe zamortyzowany koszt 343 777 297 906 - (1 833)
Inwestycje dostępne do sprzedaży - 230 308 (78) -
Udziały Energotest - Diagnostyka sp. z o.o. wartość księgowa 230 308 (78) -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty zamortyzowany koszt 114 752 136 931 - (2 643)
Instrumenty finansowe - 463 218 439 453 (78) (4 419)

Plik z danymi w formacie xlsx 
Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowychplik .xlsx6 kB

Wartość wyżej wymienionych instrumentów finansowych wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jest tożsama z ich wartością godziwą.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony