Raport finansowy

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy
 Stan na dzień
31 grudnia 2017
Stan na dzień
31 grudnia 2016
Kapitał zapasowy utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo (minimalną ) wartość 259 762 254 117
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 100 676 100 676
Kapitał zapasowy utworzony ustawowo 3 334 3 334
Pozostały kapitał zapasowy 4 191 4 191
Kapitał zapasowy 367 963 362 318

Plik z danymi w formacie xlsx 
Kapitał zapasowyplik .xlsx6 kB

Ograniczenia w wypłacie dywidendy

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym i nie podlega podziałowi na inne cele.
Nie można przeznaczyć na wypłatę dywidendy kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony