Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Zasady rachunkowości Kapitał podstawowy oraz zapasowy

Kapitał podstawowy oraz zapasowy

Kapitał podstawowy jest ujmowany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wysokości określonej w statucie i wpisanej do rejestru sądowego. W przypadku wykupu akcji kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji„ akcje własne‘’.
Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z emisją nowych akcji lub opcji wykazuje się w kapitale własnym jako pomniejszenie wpływów z emisji po odjęciu opodatkowania.

Kapitał zapasowy tworzy się zgodnie ze statutem spółek Grupy Kapitałowej z zysku zatrzymanego oraz w wyniku przeniesienia z innych kapitałów rezerwowych. Ponadto różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty a wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony