Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan kapitału podstawowego wynosił 10 003 tys. zł i nie uległ zmianie w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Struktura kapitału podstawowego

Akcje zwykłe mające pełne pokrycie w kapitale, o wartości nominalnej 2,00 zł dają prawo do wykonywania pojedynczego głosu na Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA. Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu kapitału. Wszystkie akcje były objęte za wkład gotówkowy. ELEKTROBUDOWA SA nie posiada akcji własnych. Spółki zależne i stowarzyszone nie posiadają akcji ELEKTROBUDOWA SA.

Struktura kapitału podstawowego
Seria /emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii /emisji wg wartości nominalnejData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
A zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane brak 3 248 750 6 497 07.06.1995 01.01.1995
B zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane brak 722 250 1 953 11.12.1995 01.01.1995
C zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane brak 249 096 498 06.12.2006 01.01.2006
D zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane brak 527 512 1 055 23.01.2008 01.01.2008
        4 747 608 10 003    

Plik z danymi w formacie xlsx 
Struktura kapitału podstawowegoplik .xlsx6 kB

Informacje o Akcjonariacie ELEKTROBUDOWA SA

Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tj. na dzień 27 marca 2017 roku struktura akcjonariatu ELEKTROBUDOWA SA uwzględniająca akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki zgodnie z informacjami posiadanymi przez ELEKTROBUDOWA SA.

Informacje o Akcjonariacie ELEKTROBUDOWA SA
 Stan na dzień 31 grudnia 2017Stan na dzień 31 grudnia 2016
Struktura akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA liczba akcji równa liczbie głosów procent liczba akcji równa liczbie głosów procent
AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 583 220 12,28 510 437 10,8
PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 470 313 9,91 464 910 9,8
Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 469 499 9,89 469 499 9,9
AXA Otwarty Fundusz Emerytalny 446 553 9,41 446 553 9,4
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 443 381 9,34 441 989 9,3
Fundusze zarządzane przez Aegon PTE S.A. 343 747 7,24 - -
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny 299 523 6,31 299 523 6,3
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 271 562 5,72 271 562 5,7
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny 241 640 5,09 241 640 5,1
pozostali akcjonariusze 1 178 170 24,81 1 601 495 33,7
Łączna liczba akcji w kapitale podstawowym 4 747 608 100,00 4 747 608 100,0

Plik z danymi w formacie xlsx 
Informacje o Akcjonariacie ELEKTROBUDOWA SAplik .xlsx6 kB

Informacje o akcjach ELEKTROBUDOWA SA będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku osoby zarządzające oraz nadzorujące ELEKTROBUDOWA SA nie posiadały akcji ani uprawnień do akcji ELEKTROBUDOWA SA. 
Zgodnie z wiedzą posiadaną przez ELEKTROBUDOWA SA do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stan posiadania akcji i uprawnień do akcji nie uległ zmianie. 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony