Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Interpretacje i zmiany wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów rachunkowości i Komitet d.s. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finan

Interpretacje i zmiany wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów rachunkowości i Komitet d.s. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finan

Grupa Kapitałowa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. Zarząd jednostki dominującej jest w trakcie analizy ich wpływu na stosowane przez Grupę Kapitałową zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe.

Następujące standardy, interpretacje i zmiany zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet do spraw Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:

 • MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
 • MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) - zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego przez UE - mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później,
 • MSSF 15 Przychody z umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014 roku), obejmujący zmiany do MSSF 15. Data wejścia w życie MSSF 15 (opublikowano dnia 11 września 2015 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
 • Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) - prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony,
 • MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
 • Zmiany do MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe łącznie z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano 12 września 2016 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
 • Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami (opublikowano dnia 12 kwietnia 2016 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
 • Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia 20 czerwca 2016 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
 • Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach będące częścią Zmian wynikających z przeglądu MSSF 2014 - 2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
 • Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy będące częścią Zmian wynikających z przeglądu MSSF 2014 - 2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
 • KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i zaliczki (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
 • Zmiany do MSR 40: Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
 • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później,
 • KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
 • Zmiany do MSSF 9 Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
 • Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015 - 2017 (opublikowano dnia 12 grudnia 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
 • Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu (opublikowano dnia 7 lutego 2018 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później.

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę do spraw Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.

Wdrożenie MSSF 15

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami („MSSF 15”), który został wydany w maju 2014 roku, a następnie zmieniony w kwietniu 2016 roku ustanawia tzw. Model Pięciu Kroków rozpoznawania przychodów wynikających z umów z klientami. Zgodnie z MSSF 15 przychody ujmuje się w kwocie wynagrodzenia, które - zgodnie z oczekiwaniami jednostki - przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.

Nowy standard zastąpi wszystkie dotychczasowe wymogi dotyczące ujmowania przychodów zgodnie z MSSF. Standard ma zastosowanie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku i później. 

Grupa Kapitałowa planuje zastosować MSSF 15 od dnia wejścia w życie standardu, z zastosowaniem zmodyfikowanej metody retrospektywnej, tj. z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu ujętym w dniu pierwszego zastosowania.

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność głównie w zakresie usług budowlano - montażowych w sektorze energetycznym oraz produkcji rozdzielnic i innych urządzeń lub elementów energetycznych.

 1. Sprzedaż produktów gotowych
  Jeżeli umowa zawiera tylko jedno zobowiązanie do wykonania świadczenia - sprzedaż produktów gotowych. Zasadniczo, w wyniku przeprowadzonej analizy, Grupa Kapitałowa nie stwierdziła istotnych różnic w zakresie momentu rozpoznania przychodu, tj. w jednym momencie czasu, którym jest uzyskanie przez klienta kontroli nad wyrobem gotowym.
 2. Sprzedaż usług budowlano - montażowych
  Jeżeli umowa zawiera tylko jedno zobowiązanie do wykonania świadczenia - usługi budowlano - montażowe. Zasadniczo, w wyniku przeprowadzonej analizy, Grupa Kapitałowa nie stwierdziła istotnych różnic w zakresie sposobu rozpoznania przychodu, tj. przez określony czas w oparciu o stopień zaawansowania. Dodatkowo potwierdzono, że najlepszym miernikiem stopnia zaawansowania są poniesione koszty kontraktowe. W przypadku usług remontowo - konserwacyjnych stopień zaawansowania jest mierzony albo przez jednostki czasu albo obmiar prac, w zależności od charakteru umowy.
 3. Sprzedaż projektów i analiz technicznych, dostawa szaf i systemów automatyki
  Przez wdrożeniem MSSF 15 Grupa Kapitałowa rozliczała przychody w czasie, o ile kontrakty osiągały odpowiednie progi co do wartości i czasu trwania. Zgodnie z MSSF 15 zmieni się klasyfikacja części projektów (które nie będą rozliczane w czasie stopniem zaawansowanie), a w konsekwencji zyski zatrzymane Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszą się o 167 tys. zł.
 4. Sprzedaż pakietu dóbr i usług lub pakietu kilku usług świadczonych w różnym okresie
  Grupa Kapitałowa prowadzi politykę łącznego rozpoznawania przychodów, jeżeli dwie usługi są ściśle ze sobą powiązane lub wykonanie jednej jest uzależnione od wykonania drugiej. W szczególności dotyczy to pakietu usług wykonywanych w ramach jednego tematu na jednym obiekcie, gdy np. jedna usługa została jednostce zlecona przez generalnego wykonawcę, a druga bezpośrednio przez inwestora. Przed 31 grudnia 2017 roku Grupa oddzielnie rozpoznawała przychody dla prac dotyczących poszczególnych obszarów funkcjonalnych w ramach kompleksowych projektów. Oznacza to,że np. przychody z prac projektowych, prefabrykacji szaf, dostaw urządzeń i uruchomień były rozpoznawane oddzielnie, nawet jeżeli były częścią jednego kompleksowego świadczenia. Zgodnie z MSSF 15 takie usługi powinny być rozpatrywane łącznie jako jeno świadczenie, chyba że z natury lub kontekstu umowy wynika inaczej. W konsekwencji zmiany rozliczania przychodów, zyski zatrzymane na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszą się o kwotę 169 tys. zł.

 

 1. Identyfikacja świadczeń
  Grupa Kapitałowa na dzień pierwszego zastosowania MSSF 15 nie zidentyfikowała istotnych kontraktów, które obejmowałyby więcej niż jedno zobowiązanie do wykonania świadczenia. Niemniej, w przyszłości, każdy kontrakt będzie analizowany pod kątem identyfikacji zobowiązań do wykonywania niezależnych świadczeń. W przypadkach kontraktów z wieloma świadczeniami, wynagrodzenie będzie alokowane proporcjonalnie do jednostkowych cen sprzedaży poszczególnych zidentyfikowanych niezależnych świadczeń. W przyszłości osobne świadczenia mogą dotyczyć udzielanych gwarancji dobrego wykonania świadczenia oraz usunięcia wad i usterek. Grupa zastosuje następujące podejście księgowe do udzielanych gwarancji.
  • w przypadku gwarancji rynkowych lub dłuższych, ale o narzuconym terminie przez zamawiającego - Grupa Kapitałowa będzie dalej ujmować koszty z nimi związane zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe;
  • pozostałe niestandardowe długie gwarancje będą traktowane jako osobne zobowiązanie do wykonania świadczenia. W takim przypadku część wynagrodzenia kontraktowego, w oparciu o jednostkowe ceny sprzedaży, będzie alokowana do takiej gwarancji i przychód będzie rozpoznawany w okresie jej obowiązywania, do tego momentu część wynagrodzenia będzie prezentowana jako zobowiązanie kontraktowe - „kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę”.
 2. Wynagrodzenie zmienne
  MSSF 15, dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia kontraktowego, wprowadził pojęcie wynagrodzenia zmiennego. Zgodnie z MSSF 15, jeżeli wynagrodzenie określone w umowie obejmuje kwotę zmienną, jednostka oszacowuje kwotę wynagrodzenia, do którego będzie uprawniona w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta i zalicza do ceny transakcyjnej część lub całość kwoty wynagrodzenia zmiennego wyłącznie w takim zakresie, w jakim istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie nastąpi odwrócenie znaczącej części kwoty wcześniej ujętych skumulowanych przychodów w momencie, kiedy ustanie niepewność co do wysokości wynagrodzenia zmiennego. W wyniku przeprowadzonych analiz, Grupa Kapitałowa zidentyfikowała następujące istotne elementy wynagrodzenia zmiennego występujące w kontraktach:

  • kary umowne za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu świadczenia lub kontraktu z tego tytułu Grupa Kapitałowa ustaliła wartość wynagrodzenia zmiennego, które nie spełnia kryteriów rozpoznania jako przychód zgodnie z MSSF 15. W konsekwencji, na dzień 1 stycznia 2018 roku zyski zatrzymane zmniejszą się o 12 254 tys. zł w korespondencji z pozycją „kwoty należne od odbiorców z tytuł umów o budowę”;
  • spełnienie gwarantowanych parametrów technicznych - bez wpływu na sprawozdanie finansowe, gdyż podobnie zostało to ujęte według obecnie stosowanej polityki (zasad) rachunkowości.
 3. Zaliczki otrzymane od klientów
  Grupa Kapitałowa prezentuje zaliczki otrzymane od klientów w pozycji „Pozostałe zobowiązania niefinansowe”. Zgodnie z obecną polityką (zasadami) rachunkowości Grupa Kapitałowa nie ujmuje kosztów z tytułu odsetek od otrzymanych zaliczek, w tym długoterminowych.
  Zgodnie z MSSF 15, Grupa Kapitałowa ocenia czy umowa zawiera istotny element finansowania. Grupa Kapitałowa zdecydowała się skorzystać z praktycznego rozwiązania, zgodnie z którym nie koryguje przyrzeczonej kwoty wynagrodzenia o wpływ istotnego elementu finansowania, jeżeli w momencie zawarcia umowy oczekuje, że okres od momentu przekazania przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi do momentu zapłat za dobro lub usługę przez klienta wyniesie nie więcej niż jeden rok. Dlatego też, dla krótkoterminowych zaliczek Grupa Kapitałowa nie będzie wydzielała istotnego elementu finansowania. W przypadku umów z klientami, dla których okres pomiędzy przekazaniem przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi a momentem zapłaty za dobro lub usługę przekracza jeden rok Grupa Kapitałowa ocenia, że umowy zawierają istotny element finansowa, o ile w kontrakcie lub w wyniku negocjacji nie jest jednoznacznie ustalone, że zaliczka jest zabezpieczeniem wykonania kontraktu lub stanowi co najmniej 10% wynagrodzenia kontraktowego.

  Grupa Kapitałowa oczekuje następującego wpływu przyjęcia MSSF 15 na sprawozdanie finansowe na dzień 1 stycznia 2018 roku:
  • zyski zatrzymane zostaną pomniejszone o kwotę 1 750 tys. zł oraz;
  • kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę zostaną powiększone o 2 160 tys. zł.
 4. Wymogi w zakresie prezentacji i ujawniania informacji
  MSSF 15 wprowadza nowe wymogi w zakresie prezentacji i ujawnień. Grupa Kapitałowa ocenia, że wpływ niektórych z tych ujawnień będzie istotny. W szczególności Grupa Kapitałowa oczekuje dodatkowych lub poszerzonych ujawnień dotyczących;
  • przyjętych polityk (zasad) rachunkowości w odniesieniu do rozpoznawania przychodów;
  • osądów, w tym w szczególności w zakresie wynagrodzenia zmiennego lub kontraktów obejmujących więcej niż jedno niezależne świadczenie;
  • bardziej szczegółowych informacji liczbowych dotyczących takich elementów jak wyceny rozpoznanego przychodu, zaliczek i istotnego elementu finansowania, wynagrodzeń zmiennych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, Grupa Kapitałowa nie przewiduje istotnych zmian w zakresie segmentów operacyjnych oraz podziału przychodów na kategorie w porównaniu do informacji ujawnianych według obecnie stosowanych polityk (zasad) rachunkowości. Niemniej, Grupa Kapitałowa ujawniać będzie wystarczające informacje, które umożliwią użytkownikowi sprawozdań finansowych zrozumienie powiązania między ujawnieniem przychodów w podziale na kategorie a informacjami o przychodach, które jednostka ujawnia dla każdego segmentu sprawozdawczego.

Podsumowując, Grupa Kapitałowa oczekuje, że wpływ wdrożenia MSSF 15 będzie następujący

Podsumowując, Grupa Kapitałowa oczekuje, że wpływ wdrożenia MSSF 15 będzie następujący
AKTYWAKorekty w tys. zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 364
Zapasy 1 295
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych (18 791)
Razem aktywa (14 132)
KAPITAŁ WŁASNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 
Zyski zatrzymane (14 340)
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów budowlanych (1 952)
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 160
Razem pasywa (14 132)

Plik z danymi w formacie xlsx 
Grupa Kapitałowa oczekuje, że wpływ wdrożenia MSSF 15 będzie następujący plik .xlsx6 kB

1. Wynagrodzenie zmienne - kary
AKTYWAKorekty w tys. zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 875
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych (15 129)
Razem aktywa (12 254)
KAPITAŁ WŁASNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
Zyski zatrzymane (12 254)
Razem pasywa (12 254)

Plik z danymi w formacie xlsx 
Wynagrodzenie zmienne - kary plik .xlsx6 kB

2. Występowanie w umowie istotnego elementu finansowania - zaliczki
AKTYWAKorekty w tys. zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 410
Razem aktywa 410
KAPITAŁ WŁASNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
Zyski zatrzymane (1 750)
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 160
Razem pasywa 410

Plik z danymi w formacie xlsx 
Występowanie w umowie istotnego elementu finansowania - zaliczki plik .xlsx6 kB

3. Zmiana kwalifikacji projektu (przychody rozliczane w czasie na rozliczane w punkcie czasu)
AKTYWAKorekty w tys. zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39
Zapasy 1 295
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych (1 501)
Razem aktywa (167)
KAPITAŁ WŁASNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
Zyski zatrzymane (167)
Razem pasywa (167)

Plik z danymi w formacie xlsx 
Zmiana kwalifikacji projektu (przychody rozliczane w czasie na rozliczane w punkcie czasu) plik .xlsx6 kB

4. Sprzedaż pakietu dóbr lub usług (inna klasyfikacja świadczeń)
AKTYWAKorekty w tys. zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 40
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych (2 161)
Razem aktywa (2 121)
KAPITAŁ WŁASNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
Zyski zatrzymane (169)
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów budowlanych (1 952)
Razem pasywa (2 121)

Plik z danymi w formacie xlsx 
Sprzedaż pakietu dóbr lub usług (inna klasyfikacja świadczeń) plik .xlsx6 kB

Wdrożenie MSSF 9

W lipcu 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 Instrumenty finansowe („MSSF 9”). MSSF 9 obejmuje trzy aspekty związane z instrumentami finansowymi: klasyfikację i wycenę, utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. MSSF 9 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku i później, z możliwością wcześniejszego zastosowania.
Grupa planuje zastosować MSSF 9 od dnia wejścia w życie standardu, bez przekształcania danych porównawczych.
W 2017 roku Grupa przeprowadziła wstępną ocenę wpływu wprowadzenia MSSF 9 na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Grupy lub jej wyników finansowych. Niniejsza ocena jest oparta na aktualnie dostępnych informacjach i może podlegać zmianom wynikającym z pozyskania racjonalnych i możliwych do udokumentowania dodatkowych informacji w okresie, kiedy Grupa zastosuje MSSF 9 po raz pierwszy.
Grupa nie spodziewa się istotnego wpływu wprowadzenia MSSF 9 na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz kapitał własny, z wyjątkiem skutków zastosowania MSSF 9 w zakresie utraty wartości. Grupa spodziewa się wzrostu odpisów z tytułu utraty wartości, z negatywnym wpływem na kapitał własny, jak omówiono poniżej. Ponadto, w wyniku zastosowania MSSF 9, zmieni się klasyfikacja niektórych instrumentów finansowych.

 1. Klasyfikacja i wycena
  Grupa nie spodziewa się istotnego wpływu na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz kapitały własne, w związku z zastosowaniem MSSF 9 w obszarze klasyfikacji i wyceny. Oczekuje się, że wszystkie aktywa finansowe wyceniane dotychczas w wartości godziwej, dalej pozostaną wyceniane w wartości godziwej.
  Grupa skorzysta z możliwości wyboru i w przypadku akcji/ udziałów w spółkach nienotowanych, będzie ujmować ich późniejsze zmiany wartości godziwej przez inne całkowite dochody, w związku z czym zastosowanie MSSF 9 nie będzie miało istotnego wpływu na wyniki finansowe Grupy.
  Należności handlowe są utrzymywane dla uzyskania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, a Grupa nie sprzedaje należności handlowych w ramach faktoringu – będą one nadal wyceniane w zamortyzowanym koszcie przez wynik finansowy. Grupa korzysta z praktycznego zwolnienia i dla należności handlowych poniżej 12 miesięcy nie identyfikuje istotnych elementów finansowania.
 2. Utrata wartości
  Zgodnie z MSSF 9 jednostka wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej 12-miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym bądź oczekiwanym stratom kredytowym w okresie życia instrumentu finansowego. W przypadku należności z tytułu dostaw i usług, Grupa zastosuje uproszczone podejście i wyceni odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia z tytułu.
  Grupa ocenia, że w związku z charakterem należności z tytułu dostaw i usług, odpis z tytułu utraty wartości wzrośnie o około 1 281 tys. zł wraz ze związanym z tym wzrostem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 243 tys. zł.

Podsumowując, Grupa oczekuje, że wpływ wdrożenia MSSF 9 będzie następujący:

Wpływ na kapitał własny (zmniejszenie) na dzień 31 grudnia 2017 roku
 Korekty w tys. zł
Aktywa  
Należności handlowe i inne (1 281)
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 243
Aktywa razem (1 038)
Wpływ netto na kapitał własny, w tym: (1 038)
Zyski zatrzymane (1 038)

Plik z danymi w formacie xlsx 
Wpływ na kapitał własny (zmniejszenie) na dzień 31 grudnia 2017 roku plik .xlsx6 kB

Wdrożenie MSSF 16

MSSF 16 „Leasing” obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie. Nowy standard ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących leasingu. Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty. Tym samym, MSSF 16 znosi klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadza jeden model dla ujęcia księgowego leasingu przez leasingobiorcę. Leasingobiorca będzie zobowiązany ująć:

 • aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powyżej 12 miesięcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest niskiej wartości; oraz
 • amortyzację leasingowanego aktywa odrębnie od odsetek od zobowiązania leasingowego w sprawozdaniu z wyników.

MSSF 16 w znaczącej części powtarza regulacje z MSR 17 dotyczące ujęcia księgowego leasingu przez leasingodawcę. W konsekwencji, leasingodawca kontynuuje klasyfikację w podziale na leasing operacyjny i leasing finansowy oraz odpowiednio różnicuje ujęcie księgowe.
Grupa nie zakończyła jeszcze analizy wpływu, szczegółowa analiza zostanie przeprowadzona w 2018 roku.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony