Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Spór w Finlandii z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej

Jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA pozostaje stroną pozwaną w toczącym się w Finlandii sporze sądowym z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej. Przedmiotem roszczenia jest żądanie zasądzenia dopłat do wynagrodzeń pracowników za pracę świadczoną w okresie zatrudnienia przy budowie elektrowni atomowej w Finlandii. W sprawie powód wytoczył dwa powództwa, pierwsze w sierpniu 2011 roku, natomiast drugie w styczniu 2012 roku. Według strony powodowej roszczenie dotyczy 186 pracowników Spółki zatrudnionych przy budowie Elektrowni Atomowej OLKILUOTO 3.

W przedmiotowej sprawie pierwotna kwota roszczeń powoda wynosiła 4 726 tys. EUR. Kwota roszczeń była przez powoda wielokrotnie modyfikowana i jest przedmiotem stałej weryfikacji, również przez stronę pozwaną. W 2015 roku kwota roszczenia powoda została określona w maksymalnej wysokości 14 200 tys. EUR. Sąd dokonał zabezpieczenia roszczeń powoda gwarancją bankową do wysokości sumy gwarancyjnej 2 900 tys. EUR, z terminem obowiązywania zabezpieczenia do 30 listopada 2019 roku.

Wstępna rozprawa w sprawie odbyła się w 2012 roku przed Sądem Rejonowym Satakunta w Raumie. Na tym etapie postępowania Sąd podjął decyzję o wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w celu wyjaśnienia kwestii cedowania roszczeń pracowniczych na związek zawodowy. W 2015 roku Trybunał wydał orzeczenie w sprawie, w którym uznał, że fiński związek zawodowy posiada legitymację prawną do reprezentowania pracowników w sporze.

W związku z wydanym orzeczeniem, w 2015 roku, odbyła się druga rozprawa przygotowawcza w sprawie, w efekcie której Sąd Rejonowy w Raumie skierował do Sądu Pracy w Helsinkach zapytanie: czy stosunek pracy pracowników zatrudnionych na budowie Elektrowni Atomowej podlega ogólnie obowiązującemu układowi zbiorowemu pracy dla branży elektroinstalacyjnej w budownictwie i następującemu po nim układowi zbiorowemu dla branży elektroinstalacyjnej, czy też układowi zbiorowemu pracy dla pracowników w przemyśle technologicznym, a jeśli tak to który z tych układów ma priorytet zastosowania.

Dnia 11 września 2017 roku Sąd Pracy w Helsinkach uznał, iż do prac realizowanych przez ELEKTROBUDOWA SA na zastosowanie zarówno układ zbiorowy pracy dla branży elektroinstalacyjnej w budownictwie i następujący po nim układ zbiorowy dla branży elektroinstalacyjnej, jak też układ zbiorowy pracy dla pracowników w przemyśle technologicznym, przy czym Sąd Pracy wydał opinię, że jako priorytetowy należało stosować układy zbiorowe pracy dla branży elektroinstalacyjnej i branży elektroenergetycznej. Opinia Sądu Pracy nie ma charakteru wiążącego dla Sądu Rejonowego i stron sporu.

W dniu 31 stycznia 2018 roku w trakcie posiedzenia przygotowawczego - po odrzuceniu przez powoda możliwości zawarcia ugody - Sąd Rejonowy w Pori wyraził zgodę na przedstawienie przez ELEKTROBUDOWA SA wniosku o skierowanie zapytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej.
Wniosek o wydanie przez Trybunał orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy szczegółowych kwestii związanych z systemem układów zbiorowych pracy w Finlandii oraz oddelegowaniem pracowników w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej w kontekście ich przejrzystości oraz stosowania praktyk dyskryminacyjnych, polegających na wyborze przez Sąd Pracy w Helsinkach jako priorytetowych układów zbiorowych pracy kształtujących warunki zatrudnienia mniej korzystnie dla ELEKTROBUDOWA SA, w sytuacji gdy pracodawcy fińscy mogą stosować i stosują układ zbiorowy pracy kształtujący warunki zatrudnienia dla siebie korzystniejsze.

Termin kolejnej rozprawy przygotowawczej ustalono na dzień 8 maja 2018 roku.

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA w oparciu o stosowne opinie prawne dokonał analizy zasadności wszystkich elementów będących przedmiotem roszczenia. W ocenie Zarządu w odniesieniu do roszczeń w zakresie wypłat diet dziennych oraz w zakresie zwrotu kosztów za dojazd do miejsca wykonywania pracy brak jest podstaw prawnych, by takie roszczenia uznać za zasadne. Natomiast w odniesieniu do roszczeń w zakresie przypisania części pracowników do odpowiednich kategorii zaszeregowania, po szczegółowym przeanalizowaniu tego roszczenia, Spółka utworzyła w 2011 roku rezerwę na roszczenia w kwocie 2 000 tys. zł, odnoszącą się do tej części roszczenia, do której istnieje prawdopodobieństwo konieczności jego wypłaty.

Zarząd Spółki konsekwentnie stoi na stanowisku, że podczas realizacji kontraktu przepisy Dyrektywy 96/71 WE w sprawie pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług, w szczególności art. 3 „Warunki zatrudnienia” były przestrzegane i w jego ocenie utworzona rezerwa zabezpiecza ryzyko związane z rozstrzygnięciem sprawy przez Sąd.

Poza opisaną powyżej, nie wystąpiły inne istotne sprawy sporne oraz postępowania sądowe, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitału własnego Grupy Kapitałowej.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony