Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Informacje dotyczące segmentów działalności

Informacje dotyczące segmentów działalności

Podstawowy układ sprawozdawczy - segmentacja branżowa

W oparciu o regulacje MSSF 8, w tym przydatność informacji użytkownikom skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyodrębniono segmenty sprawozdawcze:

  • Segment Produkcji - działalność produkcyjna urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych.
  • Segment Realizacji Projektów - kompleksowe instalacje elektroenergetyczne oraz budowa kompletnych obiektów pod klucz.
  • Segment Automatyki - usługi związane z budową, modernizacją i eksploatacją obiektów elektroenergetycznych, produkcja urządzeń do przetwarzania informacji, produkcja aparatury rozdzielczej, sterowniczej energii elektrycznej i innej, działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, badania i analizy techniczne.
  • Pozostałe aktywności - obejmują działalność Grupy Kapitałowej, która nie wchodzi w zakres wymieniony w Segmencie Produkcji i Segmencie Realizacji Produkcji, jak np. przychody z tytułu wynajmu.

Zarząd jednostki dominującej monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tych alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej i są mierzone jak zysk lub strata na działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Finansowanie Grupy Kapitałowej (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie segmentów operacyjnych i do nich alokowane. Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane na poziomie Grupy Kapitałowej. Grupa Kapitałowa rozlicza sprzedaż i transfery między segmentami w oparciu o bieżące ceny rynkowe, podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi. 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony