Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Należności i zobowiązania warunkowe Gwarancje, weksle, poręczanie kredytu lub pożyczki

Gwarancje, weksle, poręczanie kredytu lub pożyczki

Gwarancje, weksle, poręczanie kredytu lub pożyczki
 Stan na dzień
31 grudnia 2017
Stan na dzień
31 grudnia 2016
Należności warunkowe 98 435 51 891
Zobowiązania warunkowe od pozostałych jednostek, w tym: 98 435 51 891
otrzymane gwarancje * 96 191 51 385
otrzymane weksle jako zabezpieczenie *** 2 244 506
Zobowiązania warunkowe 321 399 306 402
Zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek 321 399 306 402
udzielone gwarancje ** 310 306 287 751
wystawione weksle jako zabezpieczenie *** 11 093 18 651
Zobowiązania i należności warunkowe (222 964) (254 511)

* Należności warunkowe z tytułu otrzymanych gwarancji obejmują wystawione przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe na rzecz Grupy Kapitałowej gwarancje stanowiące zabezpieczenie roszczeń Grupy Kapitałowej z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych.
** Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji to przede wszystkim gwarancje wystawione przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe na rzecz kontrahentów Grupy Kapitałowej na zabezpieczenie ich roszczeń w stosunku do Spółki z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych. Gwarancje udzielane zleceniodawcom Grupy Kapitałowej stanowią alternatywny, w odniesieniu do zatrzymywanych kaucji gwarancyjnych, sposób zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zleceniodawców z tytułu realizacji kontraktów budowlanych. Zobowiązania warunkowe obejmują również gwarancję bankową związaną z zabezpieczeniem roszczeń związanych z pozwem Fińskich Związków Zawodowych Pracowników Branży Elektrycznej, złożonym w Sądzie Rejonowym Satakunta w Raumie (suma gwarancyjna 2 900 tys. EUR, termin obowiązywania do dnia 30.11.2019 roku). Spór w Finlandii z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej opisany został w nocie 42 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
*** Wystawione weksle własne stanowią zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec strategicznych dostawców Grupy Kapitałowej, natomiast otrzymane weksle ujęte w należnościach warunkowych stanowią zabezpieczenie zapłaty należności przez inwestorów / odbiorców Grupy Kapitałowej.

Plik z danymi w formacie xlsx 
Gwarancje, weksle, poręczanie kredytu lub pożyczki plik .xlsx11,4 kB

Na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA i jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony