Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Cele i zasady zarzadzania ryzykiem

Cele i zasady zarzadzania ryzykiem

Celem zarządzania ryzykiem finansowym Grupy Kapitałowej jest ograniczenie zmienności generowanych przepływów pieniężnych oraz osiąganych wyników finansowych na podstawowej działalności biznesowej do akceptowalnego poziomu.

Do głównych instrumentów finansowych, z których w 2017 roku korzystała Grupa Kapitałowa należą: środki pieniężne, lokaty krótkoterminowe, transakcje wymiany walut, kredyt w rachunku bieżącym i kredyty obrotowe oraz umowy leasingu. 
Głównym zadaniem wspomnianych instrumentów jest wspomaganie i zabezpieczenie finansowe bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej poprzez stabilizowanie i neutralizowanie ryzyk płynności finansowej, zmienności kursów walutowych i stóp procentowych, a także efektywną dystrybucję dostępnych środków finansowych. Pozostałe instrumenty finansowe - takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług - powstają w związku z prowadzeniem przez Grupę Kapitałową bieżącej działalności biznesowej i są nieodłącznym jej elementem.
Grupa Kapitałowa nie prowadzi obrotu instrumentami finansowymi. Wszystkie stosowane instrumenty mają charakter wspomagający bezpośrednie procesy biznesowe, wynikające z prowadzonej działalności podstawowej. Grupa kapitałowa nie dopuszcza do wykorzystania instrumentów finansowych w celach spekulacyjnych czy innych, niepowiązanych ściśle z podstawową działalnością operacyjną.

Głównymi ryzykami finansowymi, na które narażona jest Grupa Kapitałowa są między innymi:

  • ryzyko rynkowe, w tym ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp procentowych oraz ryzyko cenowe;
  • ryzyko kredytowe;
  • ryzyko utraty płynności;
  • ryzyko kapitałowe.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony