Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Zasady rachunkowości Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana

Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) klasyfikuje się jako aktywa przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana raczej w wyniku sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania.
Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w swoim obecnym stanie.
Aktywa trwałe (i grupy do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się po niższej spośród dwóch wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony