Raport finansowy

Aktywa niematerialne

Aktywa niematerialne obejmują aktywa Grupy Kapitałowej, które nie posiadają postaci fizycznej, są identyfikowalne oraz które można wiarygodnie wycenić i które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych dla Grupy Kapitałowej. Aktywa niematerialne ujmuje się pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Koszty prac rozwojowych obejmują projektowanie i testy nowych lub ulepszonych produktów, jeżeli przedsięwzięcie spełnia warunki określone w MSR 38.
Nakłady poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia / kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia (do 5 lat, przy uzasadnionych przesłankach do 10 lat).
Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na ich zakup i przygotowanie do użytkowania.
Amortyzacji dokonuje się metodą liniową w okresie 2 lat. Koszty związane z utrzymywaniem programów komputerowych odnoszone są w koszty działalności z chwilą ich poniesienia.
Pozostałe prawa majątkowe ewidencjonuje się w wysokości kosztów poniesionych na ich zakup i amortyzuje się metodą liniową poprzez szacowany okres użytkowania (do 10 lat).
Aktywa niematerialne poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na występowanie utraty wartości, przy czym dla aktywów niematerialnych w okresie ich realizacji ewentualna utrata wartości określana jest na każdy dzień bilansowy. 
Na dzień bilansowy aktywa niematerialne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony