Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Aktywa niematerialne

Aktywa niematerialne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Wartość firmy wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej za dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 22 164 tys. zł składa się z wartości firmy w całości dotyczącej ENERGOTEST sp. z o.o.

Test na utratę wartości firmy 

Bez względu na to czy istnieją przesłanki, które wskazują, iż wystąpiła utrata wartości w odniesieniu do wartości firmy, jednostka dominująca jest zobowiązana do przeprowadzenia corocznie testu na utratę wartości wartości firmy.
Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z „CGU”, które mogą skorzystać z synergii połączenia. Za najniższy poziom w Grupie Kapitałowej, do którego może zostać przypisana wartość firmy i na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarządcze Grupa Kapitałowa uznała segment operacyjny określony zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne. W ramach Segmentu Automatyki ośrodkiem wypracowującym przepływy pieniężne jest spółka ENERGOTEST sp. z o.o.

Test na utratę wartości wartości firmy przeprowadzono w odniesieniu do aktywów netto powiększonych o wartość firmy w segmencie działalności: Automatyka.

Test został przeprowadzony w oparciu o bieżącą wartość wolnych przepływów pieniężnych, które według oczekiwań zostaną wygenerowane przez ENERGOTEST sp. z o o. w przyszłości. Wyliczeń dokonano dla przepływów pieniężnych w latach 2018 - 2022. Podstawę do wyliczeń przepływów pieniężnych stanowi planowany wynik operacyjny (EBIT) w latach 2018 - 2022 oraz amortyzacja tego okresu. Wielkości EBIT-u wynikają z zatwierdzonego planu finansowego ENERGOTEST sp. z o.o. na 2018 rok oraz wstępnych założeń finansowych sporządzonych przez spółkę zależną na lata 2019-2022.
Założenia makroekonomiczne i sektorowe przyjmowane do prognoz aktualizowane są tak często,  jak występują obserwowane na rynku przesłanki do ich zmiany.

Stopa dyskontowa przyjęta do kalkulacji odzwierciedla średnioważony koszt kapitału (WACC) na poziomie 13,79% przy uwzględnieniu stopy wolnej od ryzyka odpowiadającej bieżącej dochodowości 10-letnich obligacji Skarbu Państwa (na poziomie 3,30%) oraz premii za ryzyko działalności właściwej dla branży (5,86%). Stopa wzrostu zastosowana do ekstrapolacji prognoz przepływów pieniężnych wykraczających poza szczegółowy okres objęty planowaniem została przyjęta na poziomie 2,5%.

Na podstawie wyników przeprowadzonego testu nie stwierdzono konieczności dokonania odpisów wartości firmy oraz nie stwierdzono konieczności dokonania odpisów pozostałych aktywów niematerialnych.

Analiza wrażliwości

Przeprowadzone analizy wrażliwości wskazują, iż najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na szacunek wartości użytkowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne jest prognozowana stopa dyskonta WACC. Przedstawiono też analizę wrażliwości na zmianę poziomu marży EBIT.

W poniższej tabeli przedstawiono analizę wrażliwości wartości godziwej wartości firmy na najważniejsze zmienne, determinujące uzyskany wynik metodą dochodową.

Wrażliwość wartości godziwej wartości firmy ENERGOTEST sp. z o.o. na zmianę stopy wzrostu przepływów pieniężnych oraz stopy dyskonta WACC (tys. zł)

Wrażliwość wartości godziwej wartości firmy ENERGOTEST sp. z o.o. na zmianę marży EBITDA w roku 2022 i w okresie rezydualnym oraz stopy dyskonta WACC (tys. zł)

Jak wynika z prezentowanych obliczeń, wartość godziwa wartości firmy ENERGOTEST sp. z o.o. jest umiarkowanie wrażliwa na zmianę stopy wzrostu przepływów po okresie szczegółowej prognozy.

Wrażliwość wartości godziwej wartości firmy ENERGOTEST sp. z o.o. na zmianę stopy dyskontowej (WACC) jest stosunkowo wysoka. Teoretyczna utrata wartości godziwej wartości firmy ENERGOTEST sp. z o.o. w stosunku do wartości księgowej zachodzi dopiero w sytuacji gdyby przyjęta stopa dyskontowa miała wzrosnąć zaledwie o 0,4 p. p. 
Również wrażliwość wartości godziwej wartości firmy ENERGOTEST sp. z o.o. na zmianę marży EBITDA w roku 2022 i w okresie rezydualnym jest stosunkowo wysoka. Teoretyczna utrata wartości godziwej wartości firmy ENERGOTEST sp. z o.o. w stosunku do wartości księgowej zachodzi dopiero w sytuacji gdyby przyjęta marża EBITDA miała się zmniejszyć zaledwie o 0,3 p. p.

Opis zabezpieczeń ustanowionych na aktywach niematerialnych

Aktywa niematerialne nie stanowiły zabezpieczenia zobowiązań Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Pozostałe informacje dotyczące aktywów niematerialnych

W 2017 oraz 2016 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartości niematerialne.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów niematerialnych o ograniczonym prawie użytkowania.

Wartość aktywów niematerialnych 2017
 Koszty zakończonych prac rozwojowychKoncesje, patenty, licencje i oprogramowanie komputeroweKoszty niezakończonych prac rozwojowychWartość firmyWartości niematerialne nie oddane do użytkowaniaWartości niematerialne razem
Wartość brutto aktywów niematerialnych
na 1 stycznia 2017
 29 759 13 963  3 758  22 164  1 729 71 373 
 Zwiększenia (z tytułu) 1 322  901  3 462  2 178  7 863 
zakupu  -  901  - 2 178 3 079
wykonania we własnym zakresie  -   -  4 784 4 784 
przyjęcia z inwestycji  1 322   (1 322)  -  -  -
Zmiany z tytułu różnic kursowych  - (1)     -   -   (1)
Wartość brutto aktywów niematerialnych
na dzień 31 grudnia 2017
 31 081 14 863 7 220 22 164 3 907  79 235
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na dzień 1 stycznia 2017
 (16 869)  (12 256)  -  -  - (29 125)
Amortyzacja bieżąca (2 603)  (1 238)  - (3 841) 
Zmiany z tytułu różnic kursowych - 1 - - - 1
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień 31 grudnia 2017 (19 472) (13 493) - - - (32 965)
Wartość netto aktywów niematerialnych na dzień 31 grudnia 2017 11 609 1 370 7 220 22 164 3 907 46 270

Plik z danymi w formacie xlsx 
Wartość aktywów niematerialnych 2017plik .xlsx6 kB

Wartość aktywów niematerialnych 2016
 Koszty zakończonych prac rozwojowychKoncesje, patenty, licencje i oprogramowanie komputeroweKoszty niezakończonych prac rozwojowychWartość firmyWartości niematerialne nie oddane do użytkowaniaWartości niematerialne razem
Wartość brutto aktywów niematerialnych na 1 stycznia 2016 31 055 12 609 5 036 22 164 1 098 71 962
Zwiększenia (z tytułu) 1 947 1 558 1 514 - 631 5 650
zakupu - 1 112 - - 1 077 2 189
wykonania we własnym zakresie - - 3 461 - - 3 461
przyjęcia z inwestycji 1 947 446 (1 947) - (446) -
Zmniejszenia (z tytułu) (3 243) (204) (2 792) - - (6 239)
likwidacji (3 243) (204)   - - (3 447)
pozostałe - - (2 792) - - (2 792)
Wartość brutto aktywów niematerialnych na dzień 31 grudnia 2016 29 759 13 963 3 758 22 164 1 729 71 373
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień 01.01.2016 roku (17 801) (11 371) - - - (29 172)
Amortyzacja bieżąca (2 311) (1 038) - - - (3 349)
Pozostałe zmniejszenia 3 243 153 - - - 3 396
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień 31 grudnia 2016 (16 869) (12 256) - - - (29 125)
Wartość netto aktywów niematerialnych na dzień 31 grudnia 2016 12 890 1 707 3 758 22 164 1 729 42 248

Plik z danymi w formacie xlsx 
Wartość aktywów niematerialnych 2016plik .xlsx6 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony