Raport finansowy

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:

  • aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy;
  • pożyczki i należności;
  • lokaty powyżej 3 miesięcy;
  • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności;
  • aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją w momencie początkowego ujęcia.


Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Do tej grupy aktywów zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do zbycia. Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do zbycia, jeżeli:

  • został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości;
  • stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi spółka zarządza łącznie, zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorem generowania krótkoterminowych zysków;
  • jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy, bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Zysk lub strata netto ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów uwzględniają dywidendy lub odsetki wygenerowane przez dany składnik aktywów finansowych. Aktywa finansowe tej kategorii zalicza się do aktywów obrotowych, jeżeli oczekuje się ich realizacji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Pożyczki i należności

Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki i pozostałe należności o stałych lub negocjowanych warunkach płatności niebędące przedmiotem obrotu na aktywnym rynku klasyfikuje się jako pożyczki i należności. Wycenia się je po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. Pożyczki i należności zalicza się do aktywów obrotowych o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Aktywa finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o stałych lub negocjowanych warunkach płatności oraz stałych terminach wymagalności, które Zarząd jednostki Grupy Kapitałowej zamierza i jest w stanie utrzymywać do momentu osiągnięcia wymagalności, klasyfikuje się jako aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. Wykazuje się je po zamortyzowanym koszcie stosując metodę efektywnego oprocentowania po pomniejszeniu o utratę wartości, zaś przychody ujmuje się metodą efektywnego dochodu.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności zalicza się do aktywów trwałych z wyjątkiem tych, których terminy zapadalności nie przekraczają 12 miesięcy od dnia bilansowego, stanowiąc aktywa obrotowe.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Instrumenty finansowe niestanowiące instrumentów pochodnych, wyznaczone na dostępne do sprzedaży albo niezaliczone do żadnej z pozostałych kategorii, klasyfikuje się jako aktywna finansowe dostępne do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej, powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. 
Dodatnią i ujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży, a ich cenę nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony ujmuje się w innych całkowitych dochodach. W przypadku zbycia inwestycji lub stwierdzenia utraty jej wartości, skumulowany zysk lub stratę ujętą uprzednio w kapitale z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów danego okresu. Dywidendy z instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w chwili uzyskania przez Grupę prawa do ich otrzymania. 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych, o ile spółka nie zamierza zbyć inwestycji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Początkowe ujęcie oraz wyłączenie aktywów finansowych z ksiąg rachunkowych

Transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych, ujmuje się na dzień przeprowadzenia (zawarcia) transakcji początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcyjne, z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów. 
Aktywa finansowe wyłącza się z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskania przepływów pieniężnych z ich tytułu wygasły lub prawa te zostały przeniesione i dokonano przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu ich własności. W przypadku braku przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu posiadania aktywa, inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych z chwilą utraty kontroli przez Grupę Kapitałową nad danym aktywem. 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony