Perspektywy rozwoju
Strona główna Perspektywy rozwoju Strategia i kierunki rozwoju

Strategia i kierunki rozwoju

Spółka i Grupa Kapitałowa realizują strategię rozwoju w wielu obszarach działalności.

Segment Produkcji prowadzi i rozwija swoją działalność na następujących rynkach:

  • Wytwarzanie energii elektrycznej – gdzie zamierza utrzymać pozycję krajowego lidera w zakresie produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów dla segmentu wytwarzania energii elektrycznej poprzez aktywną współpracę z inwestorami i biurami projektów pracującymi w tym segmencie rynku, a także rozwijając swoją ofertę produktową tak, aby była ona dostosowana do wymagań tego segmentu rynku.
  • Pierwotna dystrybucja energii elektrycznej – gdzie zamierza utrzymać pozycję krajowego lidera w zakresie produkcji rozdzielnic wysokiego i średniego napięcia dla segmentu pierwotnej dystrybucji energii elektrycznej poprzez promocję swoich rozwiązań podczas targów branżowych, seminariów i konferencji techniczno-naukowych, jak również aktywną współpracę z Zakładami Elektroenergetycznymi, biurami projektów pracującymi w tym segmencie rynku. Uzupełnienie oferty produktowej o rozdzielnice potrzeb własnych i szafy zabezpieczeń.
  • Przemysł wydobywczy – po latach mniejszej ilości inwestycji w kopalniach planowane są znaczące remonty i inwestycje. Dlatego Segment Produkcji planuje skutecznie powiększać udział zdobywanych zleceń w górnictwie poprzez promowanie na seminariach, konferencjach i spotkaniach z kadrą techniczną zakładów wydobywczych obecnych rozwiązań konstrukcyjnych, jak również budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych rozdzielnic średniego i niskiego napięcia.
  • Kolej – gdzie planuje budowanie komplementarnej oferty zawierającej: rozdzielnice wysokiego napięcia, rozdzielnice średniego napięcia, szynoprzewody, zespoły prostownicze zasilane ze średniego i wysokiego napięcia, rozdzielnice prądu stałego 3,3 kV, celki minusowe i kabiny sekcyjne. Skutkować to będzie postrzeganiem jednostki dominującej ELEKTROBUDOWA SA jako profesjonalnego dostawcy rozumiejącego potrzeby i wymagania rynku kolejowego, a co za tym idzie, przełożyć się na zwiększoną ilość zamówień z rynku.
  • Transport elektryczny miejski (tramwaje, trolejbusy) – Segment Produkcji zauważa wzrost w pozyskiwaniu funduszy unijnych w tym sektorze gospodarki oraz dostrzega brak inwestycji przez ostatnich kilka lat, jak również problemy z zanieczyszczeniem powietrza, które w najbliższym czasie skutkować będą zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi. Inwestycje polegać będą zarówno na rozbudowie sieci, jak i remoncie istniejących. Segment Produkcji posiada w swoim portfolio szeroką gamę produktów przeznaczonych dla tego sektora gospodarki. Dostosowując portfolio produktowe do indywidualnych wymagań klientów chcemy zbudować przewagę konkurencyjną, która docelowo przełożyć się powinna na zwiększoną ilość rentownych zleceń. Planuje również aktywnie uczestniczyć w spotkaniach branżowych prezentując i promując nasze rozwiązania techniczne.
  • Rynki zagraniczne – w 2018 roku jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA nadal będzie zwiększać swoje zaangażowanie na rynkach zagranicznych. Działalność ta będzie nadal opierać się na powiększaniu swojego udziału w rynku głównie dzięki strategii penetracji rynku oraz rozwoju produktu. Działania te oparte będą na pozyskiwaniu nowych klientów, polepszeniu jakości produktów, powiększaniu funkcjonalności sprzedawanych produktów, zastosowaniu aktywnej promocji i udoskonaleniu obsługi klientów oraz wprowadzaniu na rynek nowych produktów. Obszar geograficzny, na którym będą kompleksowo realizowane powyższe zadania, to rynki wschodnie, w tym Białoruś, Ukraina i Federacja Rosyjska, rynki bliskowschodnie oraz rynki europejskie.

W 2018 roku Segment Realizacji Projektów oprócz realizacji zadań nakreślonych w strategii 2016–2018 konsekwentnie realizować będzie działania rozpoczęte w roku 2017 w zakresie elastycznego reagowania na zmiany, jakie dokonują się w otoczeniu biznesowym.

Podejmowanie nowych kierunków rozwoju będzie w dużej mierze uzależnione od regulacji prawnych i związanym z tym otwarciem się Inwestorów na nowe inwestycje. Podstawowym operacyjnym działaniem w strukturach Segmentu Realizacji Projektów w 2018 roku będzie optymalizacja struktur i ich pracy do zmieniającego się otoczenia rynkowego i wewnętrznych potrzeb Segmentu. Analiza rynku wskazuje na utrzymującą się niską rentowność w obszarach podstawowej działalności Segmentu Realizacji Projektów. Przy takich tendencjach rynkowych konieczna jest selekcja postępowań przetargowych projektów, o które Segment będzie się starał, ale i konieczność ukierunkowania rozwoju działalności i zasobów na poszukiwanie zleceń w branży ciepłowniczej, mechanicznej oraz w infrastrukturze trakcyjnej. W szczególności w ciepłownictwie ze względu na wieloletni brak inwestycji, zarówno w obszarze ogólnych modernizacji, jak też konieczności przystosowania go do wymagań środowiskowych, główny nacisk zostanie położony na branże ciepłowniczą. Uwzględniając kolejne derogacje przepisów unijnych w ocenie Zarządu jednostki dominującej w tym sektorze powinno nastąpić ożywienie. Powyższe wymusza uprzednie przygotowanie się Segmentu Realizacji Projektów, w tym wzmocnienie wszystkich komórek związanych z pozyskiwaniem zamówień i ich kontraktacją w tych obszarach.

Reasumując, w roku 2018 oczekuje się na wzrosty w segmentach związanych z realizacją kompletnych obiektów, głównie w systemie generalnego wykonawstwa małych jednostek wytwórczych opalanych biomasą i gazem.

Rezygnacja z inwestycji w 2017 roku, ale i przedłużanie procesów przetargowych przez inwestorów stanowi swego rodzaju niepewność, w czym Zarząd ELEKTROBUDOWY SA upatruje jednak szansę na potencjalne zwiększenie ilości zamówień, głównie w segmencie generalnego wykonawstwa.

Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju w segmencie przemysłu jest także zależna od aktualnego przebiegu już rozpoczętych kontraktów, a mianowicie zakończenia projektu „Metateza” i innych będących w toku, realizowanych kompleksowo, strategicznych dla zdobycia wiedzy, referencji i możliwości dalszego uczestnictwa w projektach o tej skali dla przemysłu. Przyjęta w ostatnich latach strategia o podjęciu działań w segmencie przemysłu na skalę projektów „pod klucz” powinna być kontynuowana i sukcesywnie korygowana, a celem nadrzędnym jest uzyskanie jak najlepszej pozycji Grupy Kapitałowej w wyniku realizowanych kontraktów. Zatem podejmowanie decyzji, w jakiej konfiguracji Segment Realizacji Projektów będzie przystępował do nowo ogłaszanych przetargów generalnego wykonawstwa w przemyśle będzie musiało uwzględniać dostępność zasobów i postęp realizacji na wyżej wymienionych projektach.
Głównymi kierunkami rozwoju eksportu usług są rynki wschodnie, w tym Ukraina, Mołdawia, Białoruś i Kraje Bałtyckie. W tych krajach oferta usług Grupy Kapitałowej będzie zawierała głównie usługi na pełnienie funkcji generalnego wykonawcy lub realizacje w systemie „pod klucz” wraz z dostawami urządzeń. Istotnym elementem będzie nawiązanie współpracy z lokalnymi wykonawcami oraz z firmami, które są już obecne w wyżej wymienionych krajach. Grupa docelowa to duże państwowe podmioty w branży energetyki zawodowej miedzy innymi operatorzy sieci oraz dystrybutorzy i sprzedawcy energii elektrycznej.

Strategia Segmentu Automatyki zakłada kreowanie wartości dodanej dzięki dostarczaniu klientom specjalistycznej, unikalnej wiedzy inżynierskiej w docelowych segmentach rynku, w szczególności w obszarze wytwarzania energii, dystrybucji i przesyłu energii oraz przemysłu z własną generacją. Jako przewagę konkurencyjną ENERGOTEST sp. z o.o. dostrzega możliwość dostarczania kompleksowych usług i łączenie ich z produktami Spółki, zgodnie z podejściem „produkt generuje usługę” lub „usługa stwarza rynek na produkt”.

 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony