Perspektywy rozwoju
Strona główna Perspektywy rozwoju Perspektywy rozwoju działalności w najbliższym roku obrotowym

Perspektywy rozwoju działalności w najbliższym roku obrotowym

Segment Produkcji podchodzi z dużą nadzieją do roku 2018, biorąc pod uwagą planowane do realizacji inwestycje na rynku krajowym w segmentach gospodarki takich jak: wytwarzanie energii elektrycznej, pierwotna dystrybucja energii elektrycznej, przemysł wydobywczy, kolej i transport elektryczny miejski, chcąc maksymalizować zarówno przychody jak i marże Segmentu.

W 2018 roku planowany jest dalszy rozwój i promocja rozdzielnic wysokiego i niskiego napięcia Optima 145 i Optima 24 (rozwiązania, w których Spółka jest jedynym krajowym producentem). Przyjęcie przez inwestorów rozwiązań w izolacji SF6 znacząco zmniejszyła ilość oferentów na rynku, co powinno pozytywnie przełożyć się na uzyskiwane marże.

Dotychczasowe działania na rynkach wschodnich pozwoliły w roku 2017 dotrzeć do nowych klientów i zaoferować im nasze produkty. Wzbudziły one zainteresowanie i pozwoliły na aktywny udział w nowoprojektowanych obiektach zarówno w zakresie dostaw produktów jak i wykonania usług montażowych. W roku 2018 Grupa Kapitałowa umocni swoja pozycję dostawcy produktów i usług najwyższej jakości, gotowego sprostać najtrudniejszym zadaniom jakie postawią nam dotychczasowi i nowi klienci. Będą prowadzone działania polegające na pozyskiwaniu nowych klientów. Spółka weźmie udział w kluczowych targach i wydarzeniach promocyjnych na obszarze rynków wschodnich i europejskich. Kontynuowane będą prace nad doskonaleniem posiadanej oferty jak i uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zgodności z normami i wymaganiami klientów z tych rynków. Powyższe działania otworzą możliwość większego udziału rynkowego w zakresie prowadzonej działalności.
W II połowie 2018 roku na rynku Arabii Saudyjskiej spodziewane jest znaczne ożywienie w sektorach energetycznym i naftowym, związane z przyznaniem dużych środków z państwowego budżetu oraz rozpoczętymi procesami prywatyzacyjnymi w kluczowych dla kraju koncernach, takich jak SEC i SAUDI ARAMCO. Ze względu na specyfikę projektów, w tym długi czas realizacji, efekty odczuwalne będą dopiero w latach kolejnych. W związku z powyższym istotna jest dalsza obecność Spółki na tym rynku, która powinna zaowocować udziałem w przyszłych projektach.

Na rynku europejskim celem jest pozyskanie pierwszych projektów i referencji. Spółka zaprezentuje swoje produkty na targach w Finlandii i Niemczech. Na rynkach skandynawskich rozwijana będzie współpraca z lokalnymi partnerami.

Perspektywy rozwoju Segmentu Realizacji Projektów wynikają przede wszystkim z czynników zewnętrznych, głównie uregulowań prawnych. Czynnikiem poprawiającym sytuację na rynku ma być uchwalona w grudniu 2017 roku ustawa o rynku mocy, a także wyczekiwane uruchomienie systemu aukcyjnego, który może pobudzić rynek do budowy nowych jednostek wytwórczych. Obserwacja rynku pokazuje, że Inwestorzy przygotowują kolejne koncepcje rozbudowy swoich zakładów, co jest realną przesłanką, pozwalającą zakładać wzrost inwestycji w 2018 roku. Wysoką barierą dla udziału w postępowaniach przetargowych pozostają rosnące wymagania referencyjne. Szansę na zapełnienie portfela zamówień upatruje się także w aktywnej pracy i rozwoju na rynkach eksportowych, gdzie istnieje potencjał dla rozwoju nowych i modernizacji istniejących źródeł i stacji elektroenergetycznych. Potencjał Segmentu będzie można wykorzystać przy projektach w krajach takich jak Ukraina (stacje elektroenergetyczne i obiekty biomasowe) i Białoruś (odnawialne źródła energii, w tym obiekty biomasowe). 

Podjęcie decyzji o realizacji kontraktów w tych krajach związane jest z dostosowaniem organizacji do spełnienia wymagań prawnych, podatkowych, logistycznych oraz zabezpieczenia różnorakich ryzyk związanych z obecną sytuacją w tych regionach. Spółka zamierza podjąć wysiłek uczestnictwa w przetargach i projektach finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe.

W Grupie Kapitałowej w ramach Segmentu Automatyki działalność gospodarczą prowadzi spółka zależna ENERGOTEST sp. z o.o.

Automatyka elektroenergetyczna to nadal względnie atrakcyjny rynek, z utrzymującymi się barierami wejścia dla nowych graczy, zapewniająca zysk. Utrzymanie silnej pozycji możliwe będzie przy oferowaniu szerszej gamy produktów własnych. Koniecznym staje się również fakt kompleksowych realizacji prac w danej branży. W najbliższym czasie najbardziej istotnym polem rozgrywki rynkowej w zakresie produktów ENERGOTEST sp. z o.o. będą przekaźniki pomocnicze, które umożliwiają dostęp do szeroko rozumianego rynku prefabrykacji szaf obwodów wtórnych. Biorąc pod uwagę próbę poszukiwania efektu synergii istotne jest uzupełnianie portfolio produktów o takie, które są skierowane do tej samej grupy odbiorców (energetyka zawodowa) oraz umożliwiają grupowane oferty w większy spójny pakiet. W 2018 roku ENERGOTEST sp. z o.o. uzupełni portfolio produktów o zabezpieczenie EB Protect, które będzie przede wszystkim sprzedawane w ramach Grupy Kapitałowej do jednostki dominującej ELEKTROBUDOWA SA. Kontynuowane będą również prace nad sterownikiem ET-DCS i własnym synchronizatorem.

 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony