Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Rada Nadzorcza Zasady powoływania i odwoływania członków organu

Zasady powoływania i odwoływania członków organu

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a na jego wniosek Zastępcę Przewodniczącego.

Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową, co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami na podstawie innego stosunku prawnego. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności Członka Rady Nadzorczej rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przekazać pozostałym Członkom Rady oraz Zarządowi Spółki pisemne oświadczenia, że spełniają oni kryteria niezależności określone w Statucie.

Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
Mandat Członka Rady wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni, pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady. Mandat Członka Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady.

Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

Ustępujący Członkowie Rady mogą być wybrani ponownie.

W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci Członka Rady Nadzorczej obsadzenie wakującego mandatu następuje na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony