Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Zasady ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono

Zasady ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono

W 2017 roku ELEKTROBUDOWA SA stosowała postanowienia zbioru zasad ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, natomiast rekomendacje i zasady wymienione poniżej stosowała w ograniczonym zakresie:

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie, gdyż w języku angielskim na stronie internetowej zamieszczane są wybrane elementy.

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

  1. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  3. wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Spółka informuje, że realizuje punkt pierwszy rekomendacji, to jest zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, a po zakończeniu zgromadzenia zamieszcza zapis z walnego zgromadzenia na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki realizacja punktu drugiego i trzeciego wyżej wymienionej rekomendacji wiąże się z zagrożeniami natury technicznej i prawnej, które to czynniki mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg walnych zgromadzeń.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka w 2017 roku opracowała „Regulamin zarządzania konfliktem interesów w ELEKTROBUDOWA SA”, który kompleksowo reguluje postanowienia dotyczące konfliktu interesów. Regulamin obejmuje pracowników Spółki oraz Członków Zarządu, nie obejmuje Członków Rady Nadzorczej. Natomiast zasady postępowania dotyczące konfliktu interesów dla Członków Rady Nadzorczej zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony