Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

Kontrola wewnętrzna jest instrumentem wspomagającym kierownictwo w procesie zarządzania i podejmowania decyzji oraz w zapobieganiu i wykrywaniu błędów, nadużyć oraz wszelkich przejawów nieprawidłowości.

W ELEKTROBUDOWA SA funkcjonują wielostopniowe mechanizmy kontrolne, które są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają, funkcjonują zgodnie z modelem trzech linii obrony.

Pierwsza linia obrony: zarządzanie operacyjne.

Realizowane jest głównie przez kierownictwo niższego i średniego szczebla, które tworzy i wdraża kontrole do zarządzania ryzykiem w codziennych działaniach. Kierownictwo wyższego szczebla ponosi ogólną odpowiedzialność za wszystkie działania pierwszej linii. W praktyce oznacza to, że w niektórych obszarach wysokiego ryzyka, kierownictwo wyższego szczebla sprawuje bezpośredni nadzór nad menadżerami niskiego i średniego szczebla, a także włącza się do niektórych obowiązków pierwszej linii.

Tak usługi, jak i produkcja ELEKTROBUDOWA SA mają charakter unikalny, tzn. są każdorazowo świadczone na zamówienie konkretnego klienta. Każda usługa i każdy wyrób jest niepowtarzalny i może generować różne ryzyka. Projekt jest próbą wykorzystania pewnej szansy, a z każdą szansą związane jest ryzyko.
Ryzyko w projekcie i zleceniu produkcyjnym bierze się głównie z niemożliwości wyeliminowania niepewności związanej z przyszłymi wydarzeniami na każdym etapie realizacji.

Zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym ma na celu:

 • zapewnić większą kontrolę nad problemami, które mogą się pojawić w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 • zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia,
 • zminimalizować lub wyeliminować ujemne skutki wystąpienia danego ryzyka,
 • ułożyć plany działań zapobiegawczych na wypadek zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych,
 • prawidłowo formułować preliminarz kosztów.

Druga linia obrony: wewnętrzny monitoring i nadzór.

Obejmuje funkcje kontroli, zarządzania ryzykiem i zgodności stworzone przez kierownictwo w celu zapewnienia, że istniejące procesy zarządzania ryzykiem, realizowane przez kierownictwo pierwszej linii obrony są odpowiednie i działają zgodnie z oczekiwaniami.
Są to funkcje zarządzania, oddzielone od zarządzania operacyjnego pierwszej linii, ale nadal pod kontrolą i wpływem kierownictwa wyższego szczebla. Podstawowym obowiązkiem funkcji z drugiej linii jest bieżące monitorowanie ryzyka oraz kontrola realizacji zadań.

Służby drugiej linii obrony ściśle współpracują z kierownictwem operacyjnym i zbierają potrzebne informacje dla kierownictwa wyższego szczebla.
Monitorowanie przez drugą linię obrony w ELEKTROBUDOWA SA dostosowane jest do specyfiki organizacji i zmienia się w czasie.

Wydzielone funkcje lub powołane służby nadzorują niezależnie od codziennych działań służb operacyjnych.
Obejmują one obszary:

 • Kontroling finansowy,
 • Kontrola dokumentów finansowych i księgowych,
 • Kontrola podpisywanych umów,
 • Zakupy,
 • Zapewnienie Jakości i Ochrona Środowiska,
 • BHP,
 • Bezpieczeństwo informatyczne,
 • Zarządzanie nadużyciami,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Inne, w zależności od zgłoszonych (przez Zarząd lub Radę Nadzorczą) potrzeb samej firmy.

Od drugiej linii oczekuje się odpowiedniego stopnia obiektywizmu i dostarczania ważnych i przydatnych informacji dla kierownictwa wyższego szczebla. Z tego powodu powyższe funkcje mają odpowiednio wysokie umiejscowienie oraz uprawnienia do bezpośredniego raportowania do kierownictwa wyższego szczebla.

Trzecia linia obrony: Audyt wewnętrzny.

W ELEKTROBUDOWA SA Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej. Polega na systematycznej, okresowej ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego. Działalność Audytu wewnętrznego przyczynia się do poprawy działania organizacji. Niezależność organizacyjna i obiektywizm jest wzmocniona bezpośrednim raportowaniem do Zarządu i Rady Nadzorczej, a w obowiązkach Audytu wewnętrznego nie ma odpowiedzialności za działalność operacyjną Spółki.

Każda z powyższych trzech linii ma inną rolę w procesie zarządzania ryzykiem i odrębny zakres zadań, z których jest rozliczana i oceniana.

Kluczowe role w modelu mają kierownictwo wyższego szczebla i Rada Nadzorcza. Wspólnie ponoszą odpowiedzialność za określenie celów Spółki, zdefiniowanie ogólnej strategii pozwalającej osiągnąć te cele oraz ustanowienie struktur organizacyjnych, w celu skutecznego zarządzania ryzykiem.
Ich zaangażowanie decyduje o powodzeniu całego modelu.

Ważnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w ELEKTROBUDOWA SA są audyty zewnętrzne sprawozdań finansowych. Dostarczają one opinii i ocen kontroli dotyczących sprawozdawczości finansowej.

Funkcjonująca w Spółce polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej stosowana jest zarówno w procesie budżetowania, prognozowania jak i okresowej sprawozdawczości zarządczej, a więc Spółka wykorzystuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom.

Organizacja procesu zarządzania ryzykiem finansowym rozdziela funkcje komórek odpowiedzialnych za zawieranie transakcji na rynku, od funkcji komórek odpowiedzialnych za ich autoryzowanie, rozliczanie i sporządzanie informacji o wycenie tych transakcji. Taka struktura organizacyjna, zgodna z najlepszymi praktykami światowymi zarządzania ryzykiem, pozwala na kontrolę procesu zawierania transakcji oraz na wyeliminowanie tych nieautoryzowanych przez organy zarządzające.
Obszary ryzyk, na które narażona jest Spółka zostały szczegółowo opisane w punkcie 6 sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja tych sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora. Do zadań audytora należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony