Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Walne Zgromadzenie Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniony jest każdy akcjonariusz Spółki. Jedna akcja uprawnia do wykonywania prawa jednego głosu. 

Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:

  • ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
  • informacje o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  • dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  • projekty uchwał, a jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  • formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Prawo akcjonariuszaOpis praw akcjonariuszy
Zwołanie Walnego Zgromadzenia (WZ) Akcjonariusz reprezentujący 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne WZ.
Umieszczenie spraw w porządku obrad WZ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres:  
Zapoznanie się z listą akcjonariuszy Akcjonariusze mogą zapoznać się z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie bezpośrednio poprzedzające odbycie WZ. Akcjonariusze mogą również żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie należy wysłać na adres
Uczestnictwo w WZ Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami ELEKTROBUDOWA SA na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji).
W celu uczestniczenia w WZ akcjonariusze powinni zgłosić firmie prowadzącej rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. Żądanie to powinno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ oraz nie później niż w pierwszym dniu powszechnym po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ.
Reprezentowanie akcjonariusza przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Wybór Przewodniczącego WZ Akcjonariusze wybierają przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ. Wybór przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na przewodniczącego, wybór może odbyć się przez aklamację.
Wybór Komisji Celem dodatkowego sprawdzenia listy obecności Walne Zgromadzenie może powołać komisję w składzie co najmniej trzyosobowym. Jeśli z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą akcji kapitału akcyjnego reprezentowanego na tym zgromadzeniu komisja musi być powołana. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszenie projektu uchwały Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, które to żądanie może zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej5% (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Zgłoszenie sprzeciwu Akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale, a po jej podjęciu przez WZ chcą zgłosić swój sprzeciw, powinni po ogłoszeniu wyników głosowania wyrazić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania przed przystąpieniem do następnego punktu porządku obrad. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

W roku 2017 odbyły się dwa Walne Zgromadzenia: 25 kwietnia 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a 9 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze zatwierdzili roczne sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz sprawozdania finansowe za 2016 rok. Zdecydowali także o udzieleniu absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie zdecydowało, o podziale zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 53 121 305,52 zł w następujący sposób:
- kwotę 47.476.080,00 zł przeznaczyło na wypłatę dywidendy (10,00 zł na jedną akcję),
- pozostałą kwotę 5.645.225,52 zł przeznaczyło na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA ustaliło dzień nabycia prawa do dywidendy na 20 lipca 2017 roku, zaś terminy wypłaty dywidendy na dzień:

  • 3 sierpnia 2017 roku - I rata w kwocie 23.738.040,00 zł (po 5,00 zł na jedną akcję),
  • 19 grudnia 2017 roku - II rata w kwocie 23.738.040,00 zł (po 5,00 zł na jedną akcję).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało również Członków Rady Nadzorczej na X kadencję w składzie: Artur Małek, Tomasz Mosiek, Andrzej Sołdek, Hubert Staszewski, Jacek Tomasik i Karol Żbikowski.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę w sprawie powołania Pana Grzegorza Krystka na Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję. Równocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło dodatkowe wynagrodzenie dla Pana Huberta Staszewskiego - Członka Rady Nadzorczej, oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony