Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Polityka różnorodności

Polityka różnorodności

W jednostce dominującej ELEKTROBUDOWA SA od 2009 roku obowiązują formalne zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi.

Celem wprowadzonych zasad jest zapewnienie prawa pracowników do traktowania w środowisku pracy z szacunkiem, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i godności, zapewnienie równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałanie molestowaniu, molestowaniu seksualnemu oraz mobbingowi.

Zgodnie z tymi zasadami:

  • wszyscy pracownicy bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości,
  • wszelkie dokumenty wewnątrzorganizacyjne są tworzone z poszanowaniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu, tak aby żadne postanowienie nie mogło powodować niekorzystnych dysproporcji albo szczególnie niekorzystnej sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • niedopuszczalne są działania polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,
  • niedopuszczalne są niepożądane zachowania, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie),
  • niedopuszczalne są niepożądane zachowania o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne),
  • wszelkie przejawy mobbingu rozumiane zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, jako ,,działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników", uważane są za zjawiska wysoce naganne i nie mogą być w żadnym wypadku tolerowane. Stosowanie praktyk mobbingowych wobec podwładnych lub współpracowników stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy leżącej po stronie pracownika, który takich praktyk się dopuści. Spółka deklaruje wsparcie dla wszystkich osób, które zostały narażone na praktyki mobbinowe w środowisku pracy,
  • wszyscy pracownicy, wobec których została złamana zasada równego traktowania w zatrudnieniu lub stosowane praktyki mobbingowe mają prawo i obowiązek zgłoszenia tego faktu swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub przełożonemu wyższego szczebla albo Specjalistom Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W przypadku zgłoszenia faktu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.

Od 18 listopada 2015 roku ELEKTROBUDOWA SA jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy, realizowanej w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg i promowanej przez Komisję Europejską.

Karta różnorodności jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

Spółka nie stosuje odrębnej polityki różnorodności w stosunku do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

W 2017 roku w Spółce nie odnotowano żadnego przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jak również nie odnotowano żadnego przypadku zgłoszenia stosowania praktyk mobbingowych.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony