Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Zarząd Opis działania i uprawnień organu

Opis działania i uprawnień organu

Tryb działania Zarządu określa Statut oraz Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Regulamin Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.elektrobudowa.pl w zakładce Spółka / Dokumenty Korporacyjne.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa. Prezes Zarządu jest równocześnie Dyrektorem Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
Wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki należą do kompetencji Zarządu. 
Do reprezentacji Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd może udzielić prokury za uprzednim zezwoleniem Rady Nadzorczej.

Członek Zarządu powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić. Kryteria, okoliczności oraz zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów określają wewnętrzne regulacje Spółki.
Obecna wspólna kadencja Zarządu Spółki rozpoczęła się 29 kwietnia 2015 roku. W Spółce obowiązuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu w zakresie prowadzenia jej spraw.

W 2017 roku Zarząd Spółki odbył 15 posiedzeń i podjął 6 uchwał.

Zakres czynności Zarządu obejmuje w szczególności:

 • organizację działalności Spółki zapewniającą realizację jej statutowych zadań,
 • określenie strategii i głównych celów Spółki oraz ich wdrożenie i realizację,
 • opracowywanie projektów planów i programów działania Spółki oraz zapewnienie ekonomiczno,
 • finansowej efektywności tych planów i programów, w toku ich przygotowywania i realizacji,
 • zawieranie umów o pracę i innych umów z pracownikami Spółki oraz innymi osobami w zakresie przedmiotowym i podmiotowym niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej,
 • składanie oświadczeń w imieniu Spółki, reprezentowanie Spółki na zewnątrz zgodnie ze Statutem Spółki,
 • wykonywanie zaleceń Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w ramach kompetencji Zarządu,
 • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
 • ustanawianie i odwoływanie prokury za uprzednim zezwoleniem Rady Nadzorczej,
 • zawieranie w imieniu Spółki umów cywilno - prawnych z podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami, w sprawach dotyczących zakresu działalności Spółki,
 • prowadzenie dokumentacji Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej, Zarządu i działalności przedsiębiorstwa Spółki,
 • składanie i udostępnianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej sprawozdań, bilansów, rachunków wyników i innych informacji, rzetelnie informujących o stanie i wynikach działalności Spółki,
 • wnioskowanie rozstrzygnięć do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej w sprawach należących do ich właściwości.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony