Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w jednostce dominującej

2017
2
Walne Zgromadzenia
10
Posiedzeń Rady Nadzorczej
15
Posiedzeń
Zarządu

Działając zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jak również Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd jednostki dominującej przedstawia oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku. 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony