Grupa ELEKTROBUDOWA
Strona główna Grupa ELEKTROBUDOWA Wybrane kontrakty realizowane przez Oddział Realizacji Projektów

Wybrane kontrakty realizowane przez Oddział Realizacji Projektów

OLKILUOTO 3– Elektrownia z wodnym reaktorem ciśnieniowym EPR 1600 MW

Olkiluoto 3 to pierwsza od 15 lat nowa elektrownia atomowa budowana w Europie.

Nazwa elektrowni – Olkiluoto 3 – wzięła się od fińskiej wyspy, na której realizowana jest powyższa inwestycja. 3 stycznia 2018 roku minęło 10 lat od zawarcia z Areva GmbH kontraktu na realizację prac elektromontażowych na budowie elektrowni jądrowej Olkiluoto 3.
Pierwotna wartość umowy wynosiła ok. 33,5 mln euro i wzrosła w ciągu prawie 10 lat realizacji 5 krotnie. W sumie zawarto 9 aneksów zwiększających zakres i cenę umowy. Ostatni z nich zwiększył wartość kontraktu do 168 mln EUR. Aktualna umowa obowiązuje do jesieni 2018 r., z możliwością jej przedłużenia zgodnie z wolą Stron.

ELEKTROBUDOWA SA wykonuje prace w zakresie:

  • montażu konstrukcji elektronergetycznych,
  • instalacji kabli,
  • montażu rozdzielnic elektrycznych,
  • montażu szaf sterowniczych i systemów automatyki,
  • montażu instrumentów i aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • usług wsparcia przy uruchomieniach systemów i instalacji.

Spółka wdrożyła system zapewnienia jakości zgodny ze standardami bezpieczeństwa nuklearnego.
W szczytowym okresie prac ELEKTROBUDOWA SA zatrudniała na budowie ponad 500 osób.

Elektrownia Olkiluoto 3 po przekazaniu do eksploatacji będzie posiadała moc elektryczną netto 1600 MW. Źródłem energii jest reaktor nuklearny wodno-ciśnieniowy trzeciej generacji o mocy 4500 MW termicznych.

Generalny Wykonawca na przełomie roku rozpoczął prace przy uruchomieniu obiektu. Termin załadowania reaktora paliwem zaplanowano obecnie na sierpień 2018 roku.
Projekt o wartości prawie 710 mln zł stał się największym wartościowo w ponad 60-letniej historii ELEKTROBUDOWY SA!

Kluczowe dane dotyczące Olkiluoto 3.
Moc elektryczna (MWe) około 1 600
Moc cieplna reaktora (MW) 4 500
Sprawność całkowita (%) ponad 37
Roczna produkcja energii elektrycznej (TWh) około 13
Ciśnienie w reaktorze (bar) 154
Łączna masa paliwa (t) 128
Roczne zużycie paliwa (t) około 32
Kubatura budynków elektrowni (m3) 950 000
Wysokość reaktora (m) 13
Wysokość osłony reaktora (m) 63
 

Pozostałe kontrakty realizowane przez Oddział Realizacji Projektów

Instalacja filtracji zawiesiny wapna posodowego na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie dla CIECH Soda Polska S.A.

Przedmiotem inwestycji była budowa w CIECH Soda Polska w Zakładzie Produkcyjnym Janikosoda nowej Instalacji Filtracji wraz z magazynem produktu (wapna posodowego). Zadaniem Instalacji jest filtracja (odwodnienie) i przetworzenie szlamów podestylacyjnych, które są surowcem przy produkcji wapna nawozowego. Po jej uruchomieniu proces filtracji mechanicznej zastąpił długotrwały proces sedymentacji w stawach osadczych. W ramach inwestycji zrealizowana została rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej i ppoż., kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Całe zadanie zostało wykonane zgodnie z zapisami umownymi.

Okres realizacji
30.09.2015 r. do 10.04.2017 r.
Wartość zadania
40 mln PLN
Filtracjia zawiesiny wapna posodoweg JANIKOSODA

Zabudowa Instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 4, 5, 6, 7, 8 w ENEA Wytwarzanie S.A.

Przedmiotem projektu było zasilenie budowanych nowoczesnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP - 650 na blokach nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 opalanych węglem kamiennym i biomasą w Enea Wytwarzanie Sp. z o. o., w celu dostosowania parametrów eksploatacyjnych kotłów do obowiązujących wymogów prawa polskiego.

Okres realizacji
22.11.2012 r. do 15.09.2017 r.
Wartość zadania
13 mln PLN
Instalacja katalitycznego odazotowania spalin ENEA

Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie „pod klucz” turbozespołu upustowo-przeciwprężnego o mocy 70 MWe wraz z infrastrukturą w Elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego w Płocku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz pełnienie długoletniego serwisu zabudowanego turbozespołu.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie pełnej dokumentacji projektowej. Zakres prac ziemno budowlanych obejmował m.in. projekt i wykonanie budynku części zamiennych, palowanie i wykonanie fundamentu turbozespołu oraz obiektów towarzyszących w istniejącym budynku maszynowni, dróg dojazdowych, konstrukcji mostów szynowych oraz mis transformatorów. W zakresie prac elektrycznych dostawy i montaż kluczowych podzespołów jak wyłącznik generatora, transformatory: blokowy o mocy 90MVA i zaczepowy 16MVA, układ synchronizacji, zabezpieczeń, wyprowadzenia mocy wraz z dostawą i montażem mostów szynowych 10,5 kV o dł. ok 50 mb i 30 kV o dł. ok 270 mb. Wszystkie prace zostały wykonane w istniejącym i funkcjonującym budynku maszynowni, gdzie pracowały inne podobne jednostki.

Okres realizacji
9.11.2015 r. do 9.11.2017 r.
Wartość zadania
30 mln PLN
Turbozespoł upustowo-przeciwprężny ORLEN

Modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6 kV GST-KPG w rejonie szybów PG dla KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie.

Realizacja obejmowała kompletną modernizacje rozdzielni 110 kV z technologii napowietrznej na technologie wnętrzową typu GIS produkcji własnej. Prace były wykonywane na czynnym obiekcie, z zachowaniem funkcjonowania stacji w okresie jej przebudowy i utrzymaniem ciągłości zasilania odbiorów. Zabudowano 13 polową, dwusystemową rozdzielnice GIS Optima 145 wyposażoną w system detekcji WNZ umożliwiający zdalną ocenę stanu izolacji rozdzielnicy GIS. Wprowadzenia i wyprowadzenia mocy zrealizowano za pomocą połączeń szynoprzewodami w technologii GIL. Jest to największa dotychczas zabudowana i uruchomiona rozdzielnica GIS Optima 145 (zarówno w realizacjach krajowych jak i zagranicznych). Prestiżu dodaje przede wszystkim informacja, że jest to pierwsza tego typu realizacja w polskim górnictwie. Ponadto w zakres kontraktu wchodziła modernizacja rozdzielni 6 kV. Ww. prace zostały wykonane w całości przez ELEKTROBUDOWĘ SA jako Generalnego Wykonawcę.

Okres realizacji
27.10.2014 r. do 30.06.2017 r.
Wartość zadania
23 mln PLN
Stacja transformatorowo-rozdzielcza KGHM

Stacja 110/15kV Jachcice (EC I). Kompleksowa modernizacja stacji wraz z wyprowadzeniem linii SN.

Generalnym wykonawcą inwestycji była ELEKTROBUDOWA SA. Zakres inwestycji obejmował zaprojektowanie oraz wykonawstwo pełnego zakresu prac wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń. Oprócz wykonawstwa na GPZ Jachcice zostały zastosowane dwa typy rozdzielnic produkcji ELEKTROBUDOWY SA, w tym 32 pola rozdzielnicy D-24P (15 kV) oraz dwa pola rozdzielnicy D-40P (30 kV). Istotnym jest również fakt, że wszystkie prace zostały wykonane bez przerw w zasilaniu, zarówno strategicznych odbiorców znajdujących się w bliskim sąsiedztwie GPZ JACHCICE (PESA Bydgoszcz oraz EC1 w Bydgoszczy), jak i mieszkańców Bydgoszczy. ELEKTROBUDOWA SA jest jedyną w Polsce firmą oferującą kompleksowe usługi dla tego typu inwestycji.

Okres realizacji
15.09.2015 r. do 15.11.2017 r.
Wartość zadania
15 mln PLN
Jachcice linia SN


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony