Grupa ELEKTROBUDOWA

Władze Spółki

Zarząd

Janusz Juszczyk
Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

Z wykształcenia magister inżynier elektryk z dyplomem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Projektami na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
Swoją karierę rozpoczął w 1980 roku w Zakładach Koksowniczych im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując na stanowisku głównego specjalisty ds. energetycznych w Opolskim Kombinacie Ogrodniczym Opole (Zakład Produkcji Sadowniczej Grudynia Wielka) oraz w latach 1984-1985 w Okręgowych Warsztatach Poczty i Telekomunikacji w Opolu–Winowie.
Od grudnia 1985 roku zatrudniony w ELEKTROBUDOWIE kolejno na stanowiskach kierowniczych, przechodząc wszystkie szczeble kariery od Kierownika Robót, przez Zastępcę Dyrektora Wielkiego Zespołu Montaży Opole, Dyrektora Marketingu Rynku Wytwarzania Energii, Członka Zarządu – Dyrektora Oddziału Spółki Rynek Wytwarzania Energii do Wiceprezesa Zarządu.

Funkcję Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od stycznia 2016 r.

Zakres odpowiedzialności:

 • określa długo i krótkookresową strategię Spółki i Grupy Kapitałowej,
 • odpowiada za zarządzanie Spółką,
 • nadzoruje działalność operacyjną Oddziałów Spółki, nadzoruje realizację systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 • nadzoruje zarządzanie majątkiem, zarządzanie ryzykiem biznesowym i ryzykiem nadużyć,
 • nadzoruje działalność inwestycyjną,
 • odpowiada za przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Paweł Skrzypczak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Spółki

Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie. W 2005roku uzyskał certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Dodatkowo ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów, zarządzania, negocjacji oraz zasobów ludzkich. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w działalności budowlanej i produkcyjnej.
Od 2001 roku związany z branżą budowlaną. W latach 2001 – 2006 w spółce Freyssinet Polska należącej do grupy VINCI gdzie odpowiadał za sprawozdawczość finansową wg IFRS na potrzeby Grupy, sprawozdawczość statutową, opracowanie rocznych planów i kontrolę ich wykonania, zarządzanie płynnością. W latach 2006–2009 Główny Księgowy w Hydrobudowa – 6 SA. W okresie od stycznia 2008 do maja 2009 r. powołany na stanowisko Likwidatora w Bilfinger Berger AG (Spółka Akcyjna). Od maja 2009 do lipca 2015 r. zatrudniony w Bilfinger Infrastructure SA jako Dyrektor Finansowy, Dyrektor Biura Finansów i Rachunkowości, Główny Księgowy odpowiedzialny za finanse, rachunkowość i podatki.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od sierpnia 2015 r.

Zakres odpowiedzialności:

 • określa długo i krótkookresową strategię programów finansowych w Spółce,
 • zapewnia sprawne gospodarowanie finansami Spółki w aspekcie planowania, realizacji, kontroli i analizy zachodzących procesów,
 • odpowiada za zagadnienia ekonomiczno-finansowe Spółki,
 • odpowiada za przestrzeganie zasad rachunkowości, planowanie budżetowe i kontroling,
 • odpowiada za politykę finansową oraz zapewnienie finansowania dla Spółki,
 • nadzoruje obsługę informatyczną.

Wojciech Paleczny
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzania Marketingiem

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na kierunku Elektrotechnika oraz na kierunku Zarządzanie i Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz controllingu i auditu w przedsiębiorstwie, jak również szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. z zakresu zamówień publicznych, zarządzania projektami, zarządzania operacyjno-wdrożeniowego, negocjacji oraz zarządzania kulturą organizacji.
Od kilkunastu lat związany jest z ELEKTROBUDOWĄ SA, gdzie początkowo zajmował stanowiska inżyniera stażysty, inżyniera pomiarów pomontażowych, specjalisty badań i projektowania oraz specjalisty ofert i kosztorysowania, a następnie pełnił funkcje kierownicze, będąc Kierownikiem Robót i Kierownikiem Kontraktu. Poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Marketingu w Oddziale Spółki Rynek Wytwarzania Energii.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od lutego 2016 r.

Zakres odpowiedzialności:

 • określa długo i krótkookresową strategię programów marketingu i sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznych,
 • nadzoruje analizy rynkowe oraz identyfikację nowych rynków zbytu dla produktów i usług,
 • odpowiada za koordynację działalności związanej z procesem pozyskiwania zamówień,
 • dpowiada za działania eksportowe w zakresie marketingu i sprzedaży,
 • sprawuje nadzór nad systemem CRM,
 • sprawuje nadzór nad systemem identyfikacji wizualnej,
 • planuje i nadzoruje działania związane z komunikacją marketingową.

Piotr Janczyk
Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Systemami

 

Z wykształcenia ekonomista. W 1989 roku ukończył Wydział Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, uzyskując dyplom magistra ekonomii. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2008), Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) na Politechnice Warszawskiej (2002), Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie (1998) oraz Podyplomowe Studia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995). Od 1998 roku związany z ELEKTROBUDOWĄ SA.

Funkcję Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od stycznia 2016 r.

Zakres odpowiedzialności:

 • określa długo i krótkookresową strategię zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zapewnia organizacji kompetencje i umiejętności gwarantujące jej rozwój,
 • zapewnia prawidłowość realizacji zagadnień kadrowych i płacowych,
 • odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sprawuje nadzór nad systemem komunikacji wewnętrznej, odpowiada za tworzenie i realizację strategii zrównoważonego rozwoju,
 • odpowiada za relacje ze związkami zawodowymi oraz rokowania zbiorowe,
 • sprawuje nadzór w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sprawuje nadzór nad systemami zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania BHP w ramach zintegrowanego systemu zarządzania.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony