Grupa ELEKTROBUDOWA
Strona główna Grupa ELEKTROBUDOWA List Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,

Przekazuję Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za miniony rok. Czynię to z wielką satysfakcją, ponieważ 2017 rok okazał się dla Grupy okresem wyjątkowo pomyślnym. Podjęliśmy w tym czasie odważne decyzje i z konsekwencją je realizowaliśmy. W efekcie doprowadziliśmy do zdarzeń, które nie tylko ugruntowały pozycję naszej Spółki na rynku, ale spowodowały progres w działalności. Dotyczy on zarówno tworzenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak i innowacyjnych modernizacji istniejących urządzeń.

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.” – to słowa Henry-ego Forda, które odzwierciedlają współczesne podejście do biznesu, a także są najlepszym podsumowaniem naszych działań w 2017 roku, które wyznaczały dwa określenia: innowacje i rozwój. Potwierdzeniem dla tych słów jest między innymi przyznany podczas jubileuszowych 30 Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2017 puchar Ministra Energii za produkt rozdzielnica średniego napięcia OPTIMA-24 w izolacji gazowej SF6. Swą nazwą nawiązuje do starszej „siostry” – rozdzielnicy gazowej wysokich napięć OPTIMA 145. Zadaniem OPTIMY-24, która została skonstruowana i powstaje w Zakładzie Produkcyjnym w Koninie, jest rozdział energii do poziomu 24 kV. Może być ona stosowana w rozdzielczych sieciach energetycznych i przemysłowych, w dystrybucji wtórnej, w zakładach przemysłowych oraz w bezobsługowych stacjach energetycznych. Jej konstrukcja zapewnia całkowite bezpieczeństwo obsługi, minimum 30—letnią trwałość oraz najwyższej klasy łukoochronność AFLR. O trafności tego rozwiązania najlepiej świadczy fakt, że w 2017 roku nasi klienci zamówili aż 270 pól rozdzielnicy OPTIMA-24.

Jednym z wyznaczników rozwoju jest też realizacja innowacyjnych wyzwań. Do nich możemy zaliczyć rozbudowę istniejącej rozdzielnicy 110 kV GIS o pola innego producenta. ELEKTROBUDOWA SA jako pierwsza w Polsce podjęła się tego zadania. Do funkcjonujących od ponad dwudziestu lat pól rozdzielczych innego producenta, podłączono różniące się znacznie pola rozdzielnicy wyprodukowane przez ELEKTROBUDOWĘ SA. Podłączenie pól funkcyjnych o różnych standardach szyn zbiorczych w zakresie gabarytów przedziałów gazowych, rozstawu szyn zbiorczych, ciśnienia przedziałów gazowych itp. wymagało spektakularnych rozwiązań. Z dumą mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy to zadanie z sukcesem dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu konstruktorów, pracowników produkcji oraz montażu. Całość prac została przeprowadzona w sposób bezpieczny, profesjonalny i przy stałej obecności przedstawicieli Inwestora.

Niewątpliwie rozwój i dostawy produktów Spółki były oraz będą możliwe dzięki sukcesywnemu pozyskiwaniu kontraktów związanych z budową nowych, jak i modernizacją istniejących stacji elektroenergetycznych. Rok ubiegły zaowocował pozyskaniem zamówień w segmencie przesyłu i dystrybucji na poziomie przeszło 100 mln zł, a perspektywy rozwoju tego rynku są nadal obiecujące.

Przekazując Państwu Raport, pragnę wspomnieć o pewnego rodzaju jubileuszu i sukcesie, związanym z dalszą, już 10 letnią obecnością Spółki przy budowie elektrowni jądrowej Olkiluoto 3 w Finlandii. Na mocy podpisanych aneksów z AREVA GmbH, zwiększających wartość realizowanej umowy, kontrakt ten stał się największym w historii kontraktem realizowanym przez ELEKTROBUDOWĘ, a jego wartość netto wynosi około 168 mln EUR. Warto przy tym zwrócić uwagę, że wartość tego kontraktu od początku jego trwania wzrosła aż 5 krotnie w stosunku do pierwotnego zlecenia. Kolejny rok zaufania jakim obdarzył nas Inwestor, utwierdza mnie w przekonaniu, że Spółka jest w posiadaniu bardzo wysokich kompetencji, standardów jakościowych i wiedzy z zakresu zarządzania projektami w segmencie nuklearnym, które z pewnością stawiają Spółkę jako unikatową pod tym względem na rynku.

Potwierdzeniem naszej obecności przy budowach obiektów strategicznych dla systemu elektroenergetycznego w skali kraju jest m.in. realizacja prac na terenie budowy nowego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Sumaryczna wartość zamówień związana z budową nowego bloku w Jaworznie to ponad 230 mln zł, a planowane zakończenie realizacji przewiduje się w roku 2019.

W mijającym roku pozyskaliśmy zamówienia i realizujemy prace przy budowie nowego bloku 450 MW w Elektrowni Turów, w ramach dwóch dużych pakietów elektromontażowych z okresem realizacji do 2019 roku.

Wyniki finansowe za ubiegły rok są najlepszym świadectwem, że obraliśmy dobry kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Grupa Kapitałowa zakończyła 2017 rok przychodami netto ze sprzedaży na poziomie 902,9 mln złotych, a wypracowany zysk netto wyniósł 58,6 mln złotych. Jest to sygnał, że podejmowane przez nas decyzje i działania przynoszą oczekiwany przez wszystkich skutek. W tej sytuacji i zgodnie z przyjętą polityką, Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy za 2017 rok.

Wyniki finansowe są bardzo ważne, ale nie zapominamy też o innych wartościach, którymi powinna się kierować Spółka w swojej działalności biznesowej. Zaliczam do nich otwartość, przejrzystość, poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju i społeczną odpowiedzialność, którą ponosimy, realizując różne przedsięwzięcia. Od lat budujemy zaufanie do naszej Spółki, ograniczając do minimum wszelkie ryzyka wynikające z naszej działalności, zarówno w kontekście społecznym, jak i środowiskowym. Podejmujemy wiele inicjatyw w obszarze CSR, którymi równoważymy nasze oddziaływanie na środowisko. Ukoronowaniem tych wysiłków i zaangażowania się w kwestie środowiskowe, etyczne, społeczne, pracownicze, dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego jest obecność ELEKTROBUDOWY SA w XI edycji prestiżowego rankingu Spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index. Znajdujemy się w tym indeksie nieprzerwanie od 2009 roku. To dowód, że Spółka jest zarządzana w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a jednocześnie jest Przedsiębiorstwem atrakcyjnym inwestycyjnie, które charakteryzuje się m.in. wysoką jakością raportowania oraz poziomem relacji inwestorskich.

W 2018 roku ELEKTROBUDOWA SA obchodzi jubileusz. W styczniu przypadła 65. rocznica powstania Spółki, a takie momenty zawsze skłaniają do refleksji. Jestem przekonany, że od 1992 roku, kiedy nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, w umiejętny sposób przeszliśmy przez okres przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Jesteśmy obecni nie tylko na krajowym, ale i na zagranicznych rynkach. Wciąż poszukujemy nowych wyzwań i je realizujemy, co jest atutem i stanowi naszą przewagę konkurencyjną. Uważam, że dotychczasowa aktywność daje nam solidne podstawy do dalszego rozwoju, a rozwój oznacza stabilną przyszłość dla całej naszej organizacji, jak i każdego pracownika Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA.

W imieniu Zarządu Spółki serdecznie dziękuję wszystkim, z pomocą których Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA osiągnęła tak wiele – naszym Akcjonariuszom oraz Klientom, Członkom Rady Nadzorczej i Pracownikom. Dziękuję za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają oraz lojalność wobec naszej marki. Zapewniam, że będziemy dążyli do dalszego doskonalenia i zwiększenia wartości Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA dla obecnych i przyszłych Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku


Janusz Juszczyk
Prezes Zarządu


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony