Nasza działalność

Rynki zbytu

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ujęte według sektorów gospodarki.
OBSZARY DZIAŁANIA WEDŁUG SEKTORÓW GOSPODARKI 2017 rok2016 rok
wartość udział wartość udział
 w tys. zł w %w tys. zł w %
ikona Energetyka wytwarzanie 360 500 39,9 524 186 54,0
ikona Przemysł chemiczny 223 107 24,7 107 593 11,1
ikona Przemysł wydobywczy 49 703 5,5 73 193 7,5
ikona Przemysł papierniczy 13 576 1,5 14 790 1,5
ikona Energetyka dystrybucja 9 701 1,1 6 068 0,6
ikona Przemysł metalurgiczny 4 381 0,5 12 487 1,3
ikona Pozostałe obszary 98 019 10,9 46 688 4,8
ikona Eksport 143 914 15,9 186 475 19,2
Razem 902 901 100,0 971 480 100,0

Plik z danymi w formacie xlsx 
Obszary działania według sektorów gospodarki plik .xlsx12,6 kB

Największym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej w 2017 roku był tradycyjnie sektor energetyka wytwarzanie. Wiodące prace w tym sektorze to wykonanie prac dla zadania pn.: „Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole” dla Polimex Opole sp. z o.o. sp.k. W 2017 roku przychody ze sprzedaży dla tego kontraktu wynosiły 48 688 tys. zł, a ich udział w strukturze wynosił 5,6%.

Znaczący udział w strukturze branżowej sprzedaży uzyskał przemysł chemiczny. Największe przychody w tym sektorze dotyczyły projektowania, dostawy oraz budowy w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku dla PKN Orlen S.A. (sprzedaż w wysokości 162 309 tys. zł i 18,8% udziału w przychodach ze sprzedaży).

Kolejne miejsce, w strukturze branżowej sprzedaży, zajął przemysł wydobywczy. Największa sprzedaż w tej branży dotyczyła budowy układu zasilania rejonu szybu L-VI w ramach projektu „Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo-zjazdowy” dla KGHM Polska Miedź S.A. (sprzedaż w wysokości 13 111 tys. zł i 1,5% udziału w strukturze przychodów ze sprzedaży).

Wymienione wyżej sektory gospodarki od lat zajmują czołowe miejsca w strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej.

Pozostałe obszary działania, których łączny udział w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej wyniósł 14,0% oraz eksport produktów, towarów i materiałów (15,9%), pozwoliły w znacznym stopniu na uzupełnienie sprzedaży poza wyżej wymienionymi podstawowymi branżami gospodarki.

Kierunki oraz struktura sprzedaży eksportowej Grupy Kapitałowej.
KIERUNKI SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ2017 rok2016 rok
wartość udział wartość udział
 w tys. zł w %w tys. zł w %
Finlandia 128 326 89,2 151 054 81,0
Rosja 4 543 3,2 14 227 7,6
Arabia Saudyjska 3 520 2,4 3 959 2,1
Szwajcaria 2 125 1,5 7 412 4,0
Turcja 1 499 1,0 0 0,0
Peru 888 0,6 0 0,0
Angola 826 0,6 0 0,0
Kuwejt 662 0,5 1 704 0,9
Algieria 0 0,0 4 807 2,6
Ukraina 0 0,0 459 0,2
Pozostałe kraje 1 525 1,0 2 853 1,6
Razem przychody z eksportu 143 914 100,0 186 475 100,0

Plik z danymi w formacie xlsx 
Kierunki sprzedaży eksportowej plik .xlsx12,1 kB

Przychody ze sprzedaży do Finlandii związane były głównie z realizacją kontraktu, w zakresie montażu części elektrycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki dla Elektrowni Atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii. Zafakturowana w 2017 roku wartość robót wykonanych w ramach tego kontraktu wyniosła 126 520 tys. zł, co stanowiło 87,9% całkowitej sprzedaży eksportowej.

Ponadto znaczący udział w strukturze sprzedaży eksportowej w 2017 roku przypadał na:

Udział w strukturze sprzedaży eksportowej w 2017 roku.
Rosję głównie sprzedaż rozdzielnic, stacji kontenerowych i pozostałych usług
Arabię Saudyjską sprzedaż rozdzielnic
Szwajcarię sprzedaż usług budowalnych i mostu szynowego ELPE
Turcję sprzedaż mostu szynowego ELPE, elementów szynoprzewodów i pozostałych usług
Peru sprzedaży rozdzielnic
Angolę sprzedaż elementów szynoprzewodów i pozostałych usług
Kuwejt sprzedaż pozostałych usług


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony