Nasza działalność
Strona główna Nasza działalność Podstawowe produkty, towary i usługi

Podstawowe produkty, towary i usługi

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ELEKTROBUDOWA

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY2017 rok2016 rokZmiana
wartośćudział w %wartośćudział w %wartość%
w tys. zł.w tys. zł.w tys. zł.zmiany
Usługi budowlano-montażowe 719 943 79,7 809 222 83,3 (89 279) spadek 11,0
Wyroby elektrotechniczne 159 875 17,7 133 492 13,7 26 383 wzrost 19,8
Pozostałe usługi 21 150 2,4 24 735 2,6 (3 585) spadek 14,5
Materiały 1 933 0,2 4 031 0,4 (2 098) spadek 52,0
Razem 902 901 100,0 971 480 100,0 (68 579) spadek 7,1

Plik z danymi w formacie xlsx 
Przychody ze sprzedaży plik .xlsx11,4 kB

Przychody ze sprzedaży usług budowlano-montażowych

Grupa Kapitałowa stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. Różnicę pomiędzy przychodami faktycznie otrzymanymi (zafakturowanymi) a przychodami wynikającymi z ustale-nia przychodu proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktu Grupa prezentuje w pozycjach: „Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych” (aktywa) oraz „Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów budowlanych” (pasywa).

Wartość kwot należnych od odbiorców z tytułu umów budowalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła: 163 401 tys. zł. Istotne pozycje dotyczyły następujących kontraktów:

projektowanie, dostawa oraz budowa w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku dla PKN Orlen S.A. 67 281 tys. zł Wartość kontraktu: 247 498 tys. zł. Termin przewidziany na ukończenie 31 lipca 2018 roku.
wykonanie prac dla zadania pn.: „Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole” dla Polimex Opole sp. z o.o. sp.k. 27 404 tys. zł Wartość kontraktu: 72 003 tys. zł. Termin ukończenia przedmiotu umowy: 31 mar-ca 2019 roku. Na mocy zawartych aneksów zakres prac uległ zwiększeniu.
rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV dla Pol-skich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 13 849 tys. zł Wartość kontraktu: 215 000 tys. zł. W marcu 2017 roku został zawarty aneks terminowy, w którym wskazano termin na ukończenie do dnia 31 grudnia 2018 roku. Aneks nie zmienia zakresu umowy oraz wyna-grodzenia.
modernizacja stacji 220/110 kV Konin dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 13 354 tys. zł Wartość kontraktu: 114 490 tys. zł. Termin zakończenia: 30 maj 2020 roku. Realizacja kontraktu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wartość kwot należnych odbiorcom z tytułu umów budowlanych na dzień 31 grudnia 2017 wyniosła 110 091 tys. zł i wynikała głównie z następujących kontraktów:

  • dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy nowego bloku o mocy 910MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II dla Emerson Progress Management, Power and Water Solution sp. z o.o.
  • dostawa, montaż i badania pomontażowe komponentów i układów części elektrycznych i AKPiA dla Elektrowni Atomowej dla AREVA NP GmbH
  • wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja instalacji Polipropylenu 3 (PP3) oraz Platformy Logistycznej NPP” dla Basell Orlen Polyolefin sp. z o.o.
  • zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, oświetlenia, gniazd remontowych i innych w ramach budowy nowego bloku Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II dla PBG OIL AND GAS sp. z o.o.
  • wykonanie instalacji elektrycznych w Lotos Gdańsk - projekt BPLK 214 i 224 dla Elektromontaż Gdańsk S.A.
  • przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza dla Tauron Dystrybucja S.A.

W omawianym okresie sprzedaż zafakturowana usług budowlano-montażowych osiągnęła poziom 787 211 tys. zł, i wynikała głównie z następujących kontraktów:

rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 136 290 tys. zł
dostawa, montaż i badania pomontażowe komponentów i układów części elektrycznych i AKPiA w Elektrowni Atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii dla AREVA NP GmbH 126 520 tys. zł
projektowanie, dostawy oraz budowa w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku dla PKN Orlen S.A. 96 355 tys. zł
dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II dla Emerson Progress Management, Power and Water Solution sp. z o.o. 73 340 tys. zł
rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kV dla Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 57 700 tys. zł
wykonanie prac dla zadania pn.: „Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole” dla Polimex Opole sp. z o.o. sp.k. 23 046 tys. zł
budowa Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie dla Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure Inc. 21 784 tys. zł

Przychody ze sprzedaży wyrobów

Strukturę sprzedaży wyrobów w podziale na poszczególne asortymenty prezentuje poniższa tabela:

STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW2017 rok2016 rok
wartośćudziałwartośćudział
w tys. złw %w tys. złw %
Rozdzielnice SN 91 068 39,2 102 197 45,8
Rozdzielnice nN 40 528 17,5 27 671 12,4
Szynoprzewody 52 875 22,8 31 208 14,0
Rozdzielnice OPTIMA 15 260 6,6 16 889 7,6
Stacje kontenerowe 16 002 6,9 6 159 2,8
Pozostałe wyroby 16 375 7,0 38 936 17,4
Razem 232 108 100,0 223 060 100,0

Plik z danymi w formacie xlsx 
Struktura przychodów ze sprzedaży wyrobów plik .xlsx12,3 kB

W 2017 roku największa sprzedaż wyrobów zafakturowana w kwocie 17 036 tys. zł dotyczyła dostawy i montażu szynoprzewodów SN-Pakiet P-33 do budowy bloku nr 5 i 6 w Elektrowni Opole dla Polimex Mostostal Opole sp. z o.o.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony