Nasza działalność

Model biznesowy

ELEKTROBUDOWA SA, to jedna z największych w kraju firm w branży elektroinstalacyjnej, funkcjonująca od 1953 roku. Od 1996 roku Spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ofercie działań Spółki znajdują się kompleksowe usługi związane z sektorami wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz z szeroko rozumianym sektorem przemysłu, w zakresie: doradztwa technicznego, projektowania, kompletacji dostaw materiałów i usług, pomiarów pomontażowych i rozruchu, a także serwisu, w tym również w charakterze generalnego wykonawcy. Przedmiotem działalności Spółki jest także produkcja i kompleksowe dostawy urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic wysokich, średnich i niskich napięć, szynoprzewodów wielkoprądowych oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Spółka świadczy usługi przy budowie, modernizacjach, rozbudowach i remontach wszelkich obiektów energetycznych i przemysłowych.

Zasadniczą część przychodów Spółka generuje w obszarze inwestycji energetycznych w sektorach wytwarzania energii elektrycznej, przesyłu i dystrybucji energii oraz inwestycji przemysłowych. Poziom inwestowania w każdym z powyższych segmentów jest bezpośrednio związany z poziomem wzrostu PKB.

Spółka jest obecna na nowo budowanych, modernizowanych i remontowanych obiektach energetycznych oraz przemysłowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Brała udział w budowie niemal wszystkich elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz wielu na świecie. Produkowane przez nią urządzenia elektroenergetyczne, zwłaszcza rozdzielnice i szynoprzewody, są zainstalowane i pracują w prawie wszystkich krajowych i w wielu zagranicznych znaczących zakładach energetyki i przemysłu.

Działalność Spółki przyczynia się do modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej, a tym samym do jej niezawodnego działania, poprawy warunków zasilania i pewności dostaw energii elektrycznej. Pośrednio Spółka wpływa na zwiększanie atrakcyjności regionów, w których wykonuje prace, wspierając stabilne zasilanie, które obok infrastruktury drogowej, jest istotnym elementem rozwojowi przedsiębiorczości.

Do kluczowych zasobów firmy, niezbędnych do wykonywania działalności biznesowej, istotnych z punktu widzenia realizowanej działalności operacyjnej i stosowania określonych kierunków strategicznego rozwoju, należą:

  • know-how w zakresie produktowym, jak i świadczenia specjalistycznych usług elektromontażowych,
  • pracownicy realizujący poszczególne funkcje działalności, począwszy od kluczowych dla działalności Spółki – służby sprzedaży i marketingu, produkcji oraz pomiarów i rozruchu, poprzez służby techniczne, zarządzanie systemami, a skończywszy na służbach wsparcia biznesu,
  • zasoby finansowe – odpowiedni poziomu środków pieniężnych przeznaczonych do obrotu oraz dostępność finansowania, dzięki własnym zasobom finansowym oraz przyznanym instrumentom kredytowym i liniom gwarancyjnym,
  • wartości niematerialne – oprogramowanie, licencje i know-how, znaki towarowe, koszty prowadzonych i zakończonych prac rozwojowych oraz funkcjonujące w Spółce systemy - Zintegrowany System Zarządzania (jakość, środowisko, BHP), system ERP.

Spółka działa głównie na terenie kraju, jak również na rynkach Rosji, Ukrainy, Arabia Saudyjskiej, Finlandii.

Wśród klientów Spółki znajdują się elektrownie i elektrociepłownie, zakłady energetyczne, kopalnie węgla kamiennego i brunatnego oraz rud metali, zakłady przemysłu ciężkiego, paliwowego, chemicznego, papierniczego i spożywczego oraz podmioty użyteczności publicznej.

Ze względu na rodzaj prowadzonej przez ELEKTROBUDOWĘ SA działalności, jej relacje z klientami mają głównie charakter transakcji B2B (business to business), realizowanych własnymi siłami (w tym poprzez działalność spółek powiązanych) oraz za pośrednictwem partnerów biznesowych.

Spółka działa w wielu różnorodnych obszarach, w każdym z nich mając szeroką i zróżnicowaną konkurencję. Na rynkach, na które zamierza wchodzić, funkcjonują najczęściej trudne do pokonania bariery wejścia. Podobnie jest w przypadku rynków, na których Spółka już funkcjonuje – trudno o osiągnięcie takich przewag konkurencyjnych, które pozwalałyby rywalizować na innym polu, aniżeli cena. Dlatego też niemal we wszystkich obszarach ostatecznie konkurencja sprowadza się do rywalizacji cenowej.

W przyjętym przez Spółkę modelu biznesowym najważniejsze koszty generują zakupy materiałów, podwykonawstwo i zasoby ludzkie. W ogólnych przychodach firmy największy udział mają przychody z realizacji kompleksowych instalacji elektroenergetycznych oraz ze sprzedaży wyrobów elektro-technicznych.

Dla realizacji swojej działalności ELEKTROBUDOWA SA współpracuje z różnymi dostawcami prowadzącymi zarejestrowaną działalność, głównie producentami, hurtownikami, dystrybutorami/przedstawicielami zagranicznych producentów oraz podwykonawcami, przede wszystkim w obszarze prac elektro-montażowych i budowlano-montażowych. W systemie finansowo-księgowym Spółki zarejestrowanych jest ok. 30 tysięcy dostawców, z których usług Spółka korzysta zarówno w działalności produkcyjnej, jak i usługowej (również takich, którzy realizowali dla niej jednorazowe zakupy lub usługi). Podmiotów stale współpracujących w zakresie dostaw na potrzeby realizacji projektów jest ok. 720. Zdecydowana większość dostawców to firmy krajowe. Wśród dostawców zagranicznych są firmy europejskie, z Azji i Ameryki Północnej. Jednym z głównych dostawców jest także Oddział Produkcji, w relacjach z którym stosuje się procedurę prowadzenia sprzedaży wewnętrznej.

Źródła zaopatrzenia w okresie do 31 grudnia 2017 roku nie zmieniły się znacząco w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Firma bazuje głównie na długoletniej współpracy z kwalifikowanymi dostawcami, mając jednak na uwadze konieczność obniżenia kosztów, systematycznie prowadzone są intensywne poszukiwania nowych dostawców materiałów, oferujących korzystniejsze warunki zakupów.

W ELEKTROBUDOWIE SA funkcjonuje procedura kwalifikowania dostawców na podstawie określonych kryteriów, zgodnie z obowiązującą nas normą ISO 9001. Kwalifikowani dostawcy podlegają pogłębionej ocenie jakościowej. Z ich usług korzysta się następnie w pierwszej kolejności, kierując do nich, zgodnie z przyjętymi procedurami, zapytanie ofertowe.

Wszyscy dostawcy są informowani o wymaganiach funkcjonującego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Jakość, Środowisko, BHP poprzez stronę internetową Spółki, pisemną informację o obowiązkach wynikających dla dostawców oraz szkolenia przez osoby odpowiedzialne za nadzór ze strony Spółki nad dostawcami. Realizacja zakupów materiałów, elementów i podzespołów wchodzących w skład produkowanych wyrobów i usług świadczonych przez Spółkę oraz zakupów usług w ramach realizowanych kontraktów zgodnie z procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania gwarantuje, że nabywane prze Spółkę wyroby, usługi i materiały do produkcji i montażu spełniają ustalone z klientem wymagania jakościowe, wymagania bezpieczeństwa dla środowiska oraz wymagania BHP w toku produkcji i użytkowania.

Dostawcy i podwykonawcy  są zobowiązani do spełnienia warunków umowy/zamówienia, dodatkowo, mając na względzie zapewnienie bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych oraz innych realizowanych na zlecenie Spółki, wszyscy nasi podwykonawcy (pracownicy dostawców świadczących usługi dla ELEKTROBUDOWY SA) zapoznawani są ponadto z wytycznymi systemu zarządzania BHP OHSAS (Occupational Health And Safety Management Systems). W trakcie ich szkolenia zwraca się uwagę na właściwą identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego, reagowanie na zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz na sytuacje awaryjne, monitorowanie stanu BHP, sterowanie operacyjne, bezpieczeństwo eksploatacji zawiesi, procedurę sterowania oraz monitorowania oceny działań związanych z aspektami środowiskowymi.

Każdy podwykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Wymagań systemowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska obowiązujących w ELEKTROBUDOWIE SA, a także z treścią Instrukcji dla podwykonawców opisującej zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy przez podwykonawców podczas realizacji zadań na rzecz Spółki. Oświadczenie to stanowi wyraz zobowiązania się do stosowania zaleceń zawartych w wymienionych dokumentach.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony