Nasza działalność
Strona główna Nasza działalność Inwestycje i nakłady kapitałowe

Inwestycje i nakłady kapitałowe

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 19 894 tys. zł, w tym:

  • nakłady na środki trwałe 12 031 tys. zł
  • nakłady na wartości niematerialne 7 863 tys. zł.

Nakłady inwestycyjne finansowane były ze środków własnych podmiotów Grupy Kapitałowej, w tym w niewielkim stopniu z wpływów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku trwałego.

Nakłady na środki trwałe:

Część wydatków na niefinansowe aktywa trwałe przeznaczona została na dalsze unowocześnianie, bieżące odtwarzanie rzeczowego majątku trwałego oraz modernizację istniejących obiektów budowlanych. Nakłady inwestycyjne w grupie budynków i budowli wyniosły 1 007 tys. zł. 
Zrealizowano zakupy urządzeń i sprzętu usprawniającego proces produkcji oraz technologię montażu na kwotę 4 143 tys. zł.
Nakłady na środki transportu wyniosły 5 106 tys. zł. Odnowienie i modernizacja infrastruktury IT skutkowała nakładami w kwocie 1 775 tys. zł.

Nakłady na wartości niematerialne:

Zakup licencji i praw do nowoczesnego oprogramowania stanowił wartość 901 tys. zł. 
Nakłady poniesione w związku z wdrażaniem nowego zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (system ERP) wynosiły 2 178 tys. zł.
Spółka poniosła również nakłady na prace rozwojowe w kwocie 4 784 tys. zł.

Planowane nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej na I półrocze 2018 roku wynoszą 14 764 tys. zł. Dotyczą w zdecydowanej części zakupów odtworzeniowych i modernizacji parku maszynowego, urządzeń technicznych oraz nieruchomości biurowych i produkcyjnych.

Mając na uwadze sytuację finansową Grupy Kapitałowej należy stwierdzić, że nie występują zagrożenia w zakresie realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Podobnie jak w roku ubiegłym, Grupa Kapitałowa planuje finansowanie wydatków inwestycyjnych środkami własnymi, co znajduje potwierdzenie w zgromadzonych zasobach pieniężnych.

Nakłady kapitałowe

Nakłady kapitałowe Grupy Kapitałowej na 2018 rok wynikają z planu wzrostu i poszerzania oferty zarówno produktowej jak i usługowej. Grupa Kapitałowa realizuje przyjęte plany strategiczne z uwzględnieniem zmian zachodzących w otoczeniu. Zarząd jednostki dominującej dalszy rozwój Grupy Kapitałowej upatruje w przejęciach podmiotów, które posiadają doświadczenie i referencje w segmentach rynków, na których Grupa Kapitałowa nie oferowała dotąd swoich produktów i usług albo udział w nim był nieznaczny. Planowane działania wymagają długotrwałego kształtowania wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Czas trwania tego procesu można znacząco ograniczyć poprzez akwizycję innych podmiotów. Z uwagi na długi czas realizacji i złożoność tego działania oraz trudność wskazania wartości przedsiębiorstw, które mogą być docelowo przedmiotem tej transakcji, w budżecie na 2018 rok nie uwzględniono skutków takiej transakcji.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony