Dane interaktywne
Strona główna Dane interaktywne Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym

Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym

 Przypadające na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA 
 Kapitał podstawowyKapitał zapasowyKapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedażyRóżnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicąZyski zatrzymaneUdziały niekontrolująceRazem kapitał własny
 
Stan na dzień 1 stycznia 2017 10 003 362 318 243 (8 399) 59 192 (29) 423 328
Zysk netto - - - - 58 609 (1) 58 608
Różnice kursowe z przeliczenia - - - (3 453) - 7 (3 446)
Odwrócenie wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży - - (78) - - - (78)
Podatek odroczony - - 15 - - - 15
Zyski / (straty) aktuarialne - - - - (32) - (32)
Podatek odroczony - - - - 6 - 6
Całkowite dochody ogółem - - (63) (3 453) 58 583 6 55 073
Rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych - 5 645 - - (5 645) - -
Dywidenda - - - - (47 476) - (47 476)
Stan na dzień 31 grudnia 2017 10 003 367 963 180 (11 852) 64 654 (23) 430 925
 Przypadające na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA 
 Kapitał podstawowyKapitał zapasowyKapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedażyRóżnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicąZyski zatrzymaneUdziały niekontrolująceRazem kapitał własny
Stan na dzień 1 stycznia 2016 10 003 334 147 4 873 (13 051) 50 869 (39) 386 802
Zysk netto - - -   55 121 9 55 130
Różnice kursowe z przeliczenia - - - 4 652   1 4 653
Odwrócenie wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży - - (5 715) - - - (5 715)
Podatek odroczony - - 1 085 - - - 1 085
Zyski / (straty) aktuarialne - - - - 449 - 449
Podatek odroczony - - -   (85) - (85)
Całkowite dochody ogółem - - (4 630) 4 652 55 485 10 55 517
Rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych - 28 171 - - (28 171) - -
Dywidenda - - - - (18 991) - (18 991)
Stan na dzień 31 grudnia 2016 10 003 362 318 243 (8 399) 59 192 -29 423 328
 Przypadające na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA 
 Kapitał podstawowyKapitał zapasowyKapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedażyRóżnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicąZyski zatrzymaneUdziały niekontrolująceRazem kapitał własny
Stan na dzień 1 stycznia 2015 10 003 305 046 4 937 (11 456) 29 516 197 338 243
Zysk netto - - - - 50 158 (193) 49 965
Różnice kursowe z przeliczenia - - - (1595) - (43) (1 638)
Odwrócenie wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży - - (79) - - - (79)
Podatek odroczony - - 15 - - - 15
Zyski / (straty) aktuarialne - - - - 365 - 365
Podatek odroczony - - - - (69) - (69)
Całkowite dochody ogółem - - (64) (1595) 50 454 (236) 48 559
Rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych - - - - - - -
Dywidenda - 29 101 - - (29 101) - -
Stan na dzień 31 grudnia 2015 10 003 334 147 4 873 (13 051) 50 869 (39) 386 802


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony