Dane interaktywne
Strona główna Dane interaktywne Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016Rok zakończony 31 grudnia 2015
 
58608 55 130 49 965
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków lub strat:      
(78) (5 715) (79)
15 1 085 15
(3453) 4 652 (1595)
7 1 (43)
Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków lub strat:      
(32) 449 365
6 (85) (69)
(3535) 387 (1406)
55073 55 517 48 559
Łączne całkowite dochody netto przypadające na:      
55 067 55 507 48 795
6 10 (236)


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony