ELEKTROBUDOWA SA on Warsaw Stock Exchange
Home page ELEKTROBUDOWA SA on Warsaw Stock Exchange Major events at the background of share price of ELEKTROBUDOWA SA in 2017

Major events at the background of share price of ELEKTROBUDOWA SA in 2017

N o t o w a n i a a k c j i E L E K T R O B U D O W Y S A S h a r e p r i c e o f E L E K T R O B U D O W A S A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1. 30.01.2017 Publikacja prognozy wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2017 rok
 2. 20.03.2017 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego za 2016 rok
 3. 25.04.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Decyzja ZWZ o wypłacie dywidendy za 2016 rok
 4. 25.04.2017 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na X kadencję
 5. 15.05.2017 Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku
 6. 1.06.2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Tomasika
 7. 20.07.2017 Nabycie prawa do dywidendy
 8. 3.08.2017 Wypłata I raty dywidendy w wysokości 5 zł na 1 akcję
 9. 31.08.2017 Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku
 10. 9.11.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Powołanie Pana Grzegorza Krystka na Członka Rady Nadzorczej X kadencji
 11. 15.11.2017 Publikacja raportu za III kwartały 2017 r.
 12. 14.12.2017 Uczestnictwo w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index) po raz XI
 13. 19.12.2017 Wypłata II raty dywidendy w wysokości 5 zł na 1 akcję
 1. 30.01.2017Publication of forecast financial results of the Company and the Group for 2017
 2. 20.03.2017Publication of the annual separate and consolidated reports for 2016
 3. 25.04.2017The Annual General Meeting – The AGM decision to pay dividend for 2016
 4. 25.04.2017Appointing the Company’s Supervisory Board of the 10th term of office
 5. 15.05.2017Publication of the Q1 2017 report
 6. 1.06.2017Resignation by Member of the Supervisory Board, Jacek Tomasik
 7. 20.07.2017Acquisition of the right to dividend
 8. 3.08.2017Payment of the first tranche of the dividend in the amount of 5 PLN per share
 9. 31.08.2017Publication of the H1 2017 report
 10. 9.11.2017The Extraordinary General Meeting, Appointing Grzegorz Krystek as Member of the Supervisory Board of the 10th term of office
 11. 15.11.2017Publication of the report for 3 quarters of 2017
 12. 14.12.2017Inclusion in the composition of socially responsible companies index (RESPECT Index) for the eleventh time
 13. 19.12.2017Payment of the second tranche of the dividend in the amount of 5 PLN per share


Site managed by InCMS

view the clipboard0/0 add it into the clipboard
Move to the top of the page